Skip directly to content

Front page

ไฟเซอร์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นคว้าวิจัยยาระดับโลก ที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของมวลมนุษยชาติให้ดีขึ้น เราจึงได้ ทุ่มเทค้นคว้าวิจัย และพัฒนายาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาใช้ใน การรักษาและป้องกันโรค นอกจากนี้เรายังได้ริเริ่มกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อรณรงค์ ให้คนไทยเห็นความสำคัญในการดูแลสร้างเสริมสุขภาพกาย และจิตของตนเอง คนในครอบครัว และคนใกล้ชิด