ติดต่อเราInvestorsCareersMediaScienceContact Us
หน้าหลักเงื่อนไขการใช้บริการ

เงื่อนไขการใช้บริการ

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ไฟเซอร์”) ข้อมูลในไซต์นี้ให้ไว้เพื่อเป็นข้อมูลและความรู้ทั่วไปเท่านั้น กรุณาอ่านและทบทวนข้อกำหนดการใช้นี้โดยละเอียดก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ การเข้าใช้งานไซต์นี้จะถือว่าท่านยอมรับว่าได้อ่าน เข้าใจ และตกลงด้วยกับสัญญาข้อกำหนด การใช้ ถ้าท่านไม่ตกลงด้วยกับข้อกำหนดการใช้ ท่านต้องไม่เข้าใช้งานไซต์

๑. การใช้เว็บไซต์ ข้อมูลที่ให้ไว้ในไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและความรู้ทั่วไปเท่านั้น บางส่วนของเว็บไซต์มีวัตถุประสงค์เพื่อผู้ชมเฉพาะกลุ่มซึ่งรวมทั้งลูกจ้าง ลูกค้า และผู้ถือหุ้นของไฟเซอร์ ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป การเข้าใช้งานข้อมูลในเว็บไซต์ของท่านอยู่ภายใต้บังคับของ สัญญาข้อกำหนดการใช้นี้ การเข้าใช้เว็บไซต์ถือว่าท่านยอมรับสัญญาข้อกำหนดการใช้นี้โดยไม่มีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขใดๆ ไฟเซอร์มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ อย่างเคร่งครัด บริษัทไม่สนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระทำความผิดตามพระราช บัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นใด ท่านต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติดังกล่าว กฎหมายระเบียบ หรือข้อบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

๒. เนื้อหาของเว็บไซต์ ไฟเซอร์จะใช้ความพยายามตามสมควรในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันในเว็บไซต์นี้ แต่ไม่รับรองหรือรับประกันใดๆในความถูกต้อง ความเป็นปัจจุบัน หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว ท่านตกลงที่จะรับความเสี่ยงในการเข้าใช้เว็บไซต์และเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ ไฟเซอร์ไม่ ให้คำรับรองใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมทั้งคำรับรองว่าจะรับผิดในความชำรุดบกพร่องใดๆ ไฟเซอร์และบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง การจัดทำ หรือการเผยแพร่เว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดในความเสียหายใดๆ รวมทั้งและโดยไม่จำกัดเพียงความเสียหายโดยตรง ความเสียหายต่อเนื่อง ความเสียหายโดยอ้อม หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษที่เกิดขึ้นจากการเข้าใช้งานหรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ได้หรือความผิดพลาดหรือบกพร่องใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาของเว็บไซต์ การจำกัดความรับผิดนี้รวมถึงความเสียหายแก่ หรือจากไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของท่านด้วย

๓. การชดใช้ค่าเสียหาย ท่านตกลงว่าจะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องไฟเซอร์ เจ้าหน้าที่ กรรมการ ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้ขาย และคู่ค้าที่เป็นบุคคลภายนอกของไฟเซอร์จากความสูญหาย ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย และค่าชดเชย รวมทั้งค่าทนายความตามสมควร ที่เกิดจากการผิดข้อกำหนดการใช้นี้ของท่าน

๔. ความเป็นส่วนตัว ไฟเซอร์เคารพในความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของไฟเซอร์ซึ่งอธิบายถึงสิทธิและความรับผิดชอบของผู้ใช้เกี่ยวกับข้อมูลที่เปิดเผยในเว็บไซต์นี้ และวิธีการที่บริษัทจะใช้และคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว

๕. เว็บไซต์และการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมต่อหรืออ้างอิงถึงเว็บไซต์อื่นที่บุคคลภายนอกดูแลซึ่งไฟเซอร์ไม่มีอำนาจควบคุม การเชื่อมต่อดังกล่าวมีขึ้นเพื่อความสะดวกเท่านั้น ในทำนองเดียวกัน เว็บไซต์นี้อาจมีการเข้าใช้งานจากการเชื่อมต่อของบุคคลภายนอกซึ่งไฟเซอร์ไม่ มีอำนาจควบคุมเช่นกัน ดังนั้น ไฟเซอร์จึงไม่อาจรับรองหรือรับประกันใดๆ ในความถูกต้อง ความเป็นปัจจุบัน หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์ดังกล่าว และไม่รับผิดในค่าเสียหายหรือสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากเนื้อหาหรือข้อมูลดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นของบุคคลภายนอก ไม่อาจถือโดย นัยว่าเป็นการรับรองหรือแนะนำโดยไฟเซอร์

๖. ข้อมูลทางการแพทย์ เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลทั่วไปในทางการแพทย์ต่างๆ และการรักษา ข้อมูลดังกล่าวให้ไว้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้นและไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนคำแนะนำของแพทย์หรือบุคลากรวิชาชีพทางการแพทย์ ท่านไม่ควรใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ในการวินิจฉัยปัญหาหรือโรคที่เกี่ยวกับสุขภาพหรือความ สมบูรณ์ของร่างกาย และควรปรึกษาแพทย์หรือบุคลากรวิชาชีพทางการแพทย์อื่นเพื่อรับคำแนะนำ การวินิจฉัย และการรักษาทุกครั้ง 

๗. ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต เว็บไซต์นี้อาจมีข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ผลประกอบการในอนาคตซึ่งมีความไม่แน่นอนและอาจไม่เป็นเช่นนั้น ผลประกอบการจริงอาจแตกต่างอย่างสำคัญจากที่คาดการณ์หรือประมาณการไว้ รวมถึงอาจมีปัจจัยอื่นที่ระบุไว้ในรายงานประจำปีฉบับล่าสุด ของบริษัทไฟเซอร์ อิงค์ และรายงานภายหลังฉบับอื่นๆ ที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกาด้วย ท่านสามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทไฟเซอร์ อิงค์ ( https://investors.pfizer.com/investors-overview/default.aspx) และ www.sec.gov

๘. ข้อมูลที่ไม่เป็นความลับ ภายใต้บังคับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท การติดต่อสื่อสารหรือสิ่งอื่นใดที่ท่านส่งให้แก่บริษัทผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือแสดงในเว็บไซต์โดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่นใด เช่น คำถาม ความคิดเห็น คำแนะนำ หรือสิ่งอื่นในทำนองเดียวกัน ถือว่าไม่เป็นความลับ และไฟเซอร์ไม่มีความรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว ไฟเซอร์มีสิทธิใช้ความคิด ความรู้ หรือเทคนิคใดๆ ที่ได้รับจากการติดต่อสื่อสารดังกล่าวเพื่อประโยชน์ใดก็ได้ รวมทั้ง แต่ไม่จำกัดเพียง การพัฒนา การผลิต และการทำการตลาดสินค้า

๙. เครื่องหมายการค้า ชื่อสินค้าทั้งหมด ไม่ว่าจะปรากฏเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือโดยมีสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าหรือไม่ก็ตาม เป็นเครื่องหมายการค้าของไฟเซอร์ บริษัทในเครือของไฟเซอร์ บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ให้สิทธิหรือผู้ร่วมค้าของไฟเซอร์ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การใช้หรือใช้โดยไม่ถูกต้องซึ่ง เครื่องหมายการค้าดังกล่าวหรือวัสดุอื่นใด ยกเว้นตามที่ได้อนุญาตไว้ในข้อกำหนดนี้ เป็นอันต้องห้ามโดยเด็ดขาดและเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า กฎหมายว่าด้วยการละเมิดและความผิดฐานหมิ่นประมาท กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และกฎ ระเบียบว่าด้วยการติดต่อสื่อสารต่างๆ ไฟเซอร์ขอเรียนให้ท่านทราบว่าบริษัทจะดำเนินการบังคับตามสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทอย่างเต็มที่ตามที่กฎหมายกำหนดตลอดเวลา

๑๐. ลิขสิทธิ์ เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ห้ามมิให้ทำซ้ำเว้นแต่เพื่อใช้อ้างอิงส่วนตัวโดยมิใช่เพื่อการค้าเท่านั้น โดยจะต้องคงแสดงไว้ซึ่งลิขสิทธิ์หรือข้อความอื่นที่แสดงความเป็นเจ้าของไว้ทั้งหมด และจะทำซ้ำหรือจำหนายหรือดำเนินการอย่างอื่นในภายหลังไม่ได้ เว้นแต่ จะกำหนดไว้โดยชัดแจ้งดังกล่าวมาข้างต้น ท่านจะทำซ้ำ แสดง ดาวน์โหลด จำหนาย ดัดแปลง ผลิตใหม่ ตีพิมพ์ใหม่ หรือส่งข้อมูล ข้อความ หรือเอกสารใดๆ ในเว็บไซต์นี้ ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ หรือโดยทำสำเนาเป็นเอกสาร หรือทำงานสร้างสรรค์ต่อเนื่องจากภาพ ข้อความ หรือเอกสารดัง กล่าว โดยไม่ได้รับความยินยอมชัดแจ้งจากไฟเซอร์เป็นหนังสือมิได้ ข้อกำหนดนี้ไม่ให้ตีความว่าเป็นการให้สิทธิในลิขสิทธิ์ของไฟเซอร์ หรือบุคคลภายนอกใดๆ ไม่ว่าโดยปริยายหรือโดยหลักกฎหมายปิดปากหรือโดยทางอื่น

๑๑. กรณีมีกฎหมายห้ามไว้ให้ตกเป็นโมฆะ เว็บไซต์และเนื้อหาของเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศไทย แม้ว่าข้อมูลในเว็บไซต์นี้จะสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้ที่อยู่นอกประเทศไทยก็ตาม แต่ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของไฟเซอร์ที่ให้ไว้ในไซด์นี้มีเพื่อการใช้งานของผู้ที่อาศัยอยู่ใน ประเทศไทยเท่านั้น เนื่องจากประเทศอื่นอาจมีกฎหมาย ข้อกำหนด และการประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่แตกต่างไปจากในประเทศไทย ไซต์นี้เชื่อมต่อกับไซต์อื่นๆ ที่ฝ่ายดำเนินการและบริษัทย่อยต่างๆ ของไฟเซอร์ทำขึ้น ซึ่งบางส่วนอยู่นอกประเทศไทย ไซต์ดังกล่าวอาจมีข้อมูลที่เหมาะสมเฉพาะกับประเทศที่จัดทำไซต์ นั้นเท่านั้น ไฟเซอร์สงวนสิทธิที่จะจำกัดเกี่ยวกับสินค้าหรือการให้บริการแก่บุคคล ภูมิภาค หรือประเทศใดๆ และ/หรือจำกัดปริมาณ หรือสินค้าหรือบริการใดๆ ที่บริษัทมีหรือให้บริการ การเสนอสินค้าหรือบริการใดๆ ในเว็บไซต์นี้ตกเป็นโมฆะและไม่มีผลใช้บังคับ หากมีกฎหมายกำหนดห้ามไว้

๑๒. กฎหมายที่ใช้บังคับ สัญญาข้อกำหนดการใช้นี้และการใช้เว็บไซต์ของท่านอยู่ภายใต้กฎหมายไทย การดำเนินการทางกฎหมายหรือกระบวนพิจารณาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ให้ยื่นต่อศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทย

๑๓. ข้อกำหนดอื่น ถ้าข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่อาจบังคับได้ ให้ข้อกำหนดนั้นแยกออกจากข้อกำหนดอื่นทั้งหมดโดยไม่กระทบกระเทือนถึงผลบังคับของข้อกำหนดอื่นที่เหลืออยู่ดังกล่าว ไฟเซอร์สงวนสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบสิ่งใดๆออกจากเว็บไซต์นี้ เมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร

PP-UNP-THA-0386
ร่วมงานกับเรา เงื่อนไขการใช้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัวโปรดปรึกษาแพทย์หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคหรือการใช้ยา
 
บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 อาคารพาร์ค สีลม ชั้น 27 ห้อง 2701-2704 และ 2707-2708 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 02-761-4555
 
บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิในลิขสิทธิ์ทั้งปวง ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในไซต์นี้มีไว้เฉพาะเพื่อบุคคลซึ่งมีถิ่นที่ อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ฉลากผลิตภัณฑ์และเอกสารกำกับยาของ ผลิตภัณฑ์ที่มีการกล่าวถึงในไซต์นี้อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท ไฟเซอร์เป็นบริษัทเวชภัณฑ์ที่มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาสุขภาพของ บุคคลโดยการวิจัยและพัฒนายา
 
Copyright © Pfizer (Thailand) Limited. All rights reserved.