ติดต่อเราInvestorsCareersMediaScienceContact Us
หน้าหลักนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

>    ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและใช้
>    การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของไฟเซอร์
>    การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของไฟเซอร์
>    ข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตหรือคุกกี้ และเครื่องมืออื่น
>    การโฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ต
>    นโยบายการรักษาความปลอดภัย
>    ทางเลือกเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล และสิทธิอื่นๆ ของท่าน
>    การโอนข้อมูลไปยังประเทศอื่น
>    ความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์
>    การติดต่อเรา
>    การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวของไฟเซอร์


ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและใช้
ไฟเซอร์เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ ผ่านทางการลงทะเบียน คำขอ งานสัมนา งานสัมมนาออนไลน์ (webinar) และกิจกรรมรูปแบบอื่น และแบบสอบถามต่างๆ และรวมถึงการสอบถามของท่าน ตัวอย่างเช่น ท่านอาจให้ชื่อ ข้อมูลจากเอกสารประจำตัวซึ่งทางราชการออกให้ ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูล
การทำงาน ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลประกันภัย และ/หรือข้อมูลการเงินของท่านเพื่อการส่งเสริมการช่วยเหลือผู้ป่วย โครงการสนับสนุน หรือการทดลองทางคลินิก และท่านอาจเลือกให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญและความเกี่ยวข้องในทางวิชาชีพ

นอกจากนี้ ไฟเซอร์อาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านโดยอัตโนมัติจากการใช้ไซต์ของท่าน เช่น หมายเลขเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address) และวิธีการใช้ไซต์ของท่าน ทั้งนี้ โปรดศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตหรือคุกกี้ และเครื่องมืออื่นด้านล่างด้วย

ไฟเซอร์อาจใช้หรือรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีเกี่ยวกับท่านกับข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลภายนอก ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้ข้อมูลของบุคคลภายนอกดังกล่าวเพื่อยืนยันข้อมูลการติดต่อหรือข้อมูลการเงิน เพื่อตรวจใบอนุญาตของท่าน หรือเพื่อให้เข้าใจความสนใจของท่านดีขึ้น โดยเชื่อมโยงข้อมูลด้านประชากรกับข้อมูลที่ท่านได้ให้แก่ไฟเซอร์


การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของไฟเซอร์
ไฟเซอร์อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้

เพื่อบริการท่าน
ไฟเซอร์อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อตอบคำถามของท่าน และเพื่อส่งสินค้าและให้บริการที่ท่านขอ ภายใต้บังคับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เมื่อท่านตอบรับการส่งเสริมหรือข้อเสนอให้บริการใดๆ 
เราจะส่งสิ่งของเฉพาะที่ท่านขอพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ยี่ห้อ หัวข้อสุขภาพ และโรคที่เกี่ยวข้อง เราใช้ข้อมูลของท่านเพื่อส่งมอบข้อมูลและบริการที่เราเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับท่านที่สุด ตัวอย่างเช่น ผู้หญิงอาจได้รับข้อมูลสินค้าสำหรับผู้หญิงที่ผู้ชายจะไม่ได้รับ ผู้ใช้ที่รักษาโรคข้ออักเสบอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาโรคข้ออักเสบใหม่ๆ นอกจากนี้ ไฟเซอร์อาจใช้เครื่องมือชี้ตัวบุคคลเพื่อให้ทราบถึงตัวเมื่อท่านเข้าใช้งานไซต์โดยการเชื่อมต่อจากภายนอก เช่น การเชื่อมต่อที่ปรากฏในไซต์ของบุคคลภายนอกหรือในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลที่ไฟเซอร์ได้เสนอแก่ท่าน ทั้งนี้ โปรดศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตหรือคุกกี้และเครื่องมืออื่นด้านล่างด้วย และเราจะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อให้บริการและความช่วยเหลือลูกค้า

เพื่อบริการบุคคลภายนอกที่ท่านขอให้เราบริการ
ไซต์ของไฟเซอร์อาจมีเครื่องมือและการทำงานต่างๆ ให้บริการ ซึ่งบางอย่างไฟเซอร์เป็นผู้ให้บริการ และบางอย่างบุคคลภายนอกเป็นผู้ให้บริการ ตัวอย่างเช่น ไฟเซอร์อาจให้บริการการทำงานบนไซต์ที่ทำให้ท่านส่งข้อมูลบางอย่างต่อให้เพื่อนหรือผู้ร่วมงานได้ นอกจากนี้ บนไซต์อาจมีการทำงานของบุคคลที่สามที่ทำให้สามารถส่งต่อข้อมูลได้ เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือปุ่มสำหรับสื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลที่สาม ถ้าท่านเลือกใช้การส่งต่อข้อมูลของไฟเซอร์เพื่อให้ผู้อื่นทราบข้อมูล สินค้า หรือบริการของเรา เราจะใช้ข้อมูลของท่านและของบุคคลที่ท่านส่งข้อมูลให้เพื่อส่งข้อมูลหรือทำการเชื่อมต่อที่ท่านขอ แต่เราจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษา หรือใช้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ท่านต้องการส่งข้อมูลให้นอกจากที่เกี่ยวข้องกับคำขอของท่าน 
โดยอาจเป็นการให้ข้อมูลการตลาดแบบตรงแก่บุคคลดังกล่าวเท่าที่เป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) ถ้าท่านเลือกใช้การส่งต่อข้อมูลของบุคคลที่สาม รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือปุ่มสื่อสังคมออนไลน์ การใช้ดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับนโยบายและข้อกำหนดในเรื่องความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามนั้น เช่นเดียวกับการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ ข้อมูล หรือบริการทั้งหลายที่ไม่ใช่ของไฟเซอร์ 
เราแนะนำให้ท่านศึกษานโยบายและข้อกำหนดในเรื่องความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามนั้นด้วยความระมัดระวัง

เพื่อจัดการประชุม งานกิจกรรม และการสัมมนา
ในบางกรณีไฟเซอร์อาจจัดการประชุม งานกิจกรรม หรือการสัมมนาที่เกี่ยวข้องซึ่งท่านอาจสนใจเข้าร่วม 
ไฟเซอร์อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อเชิญท่านเข้าร่วมการประชุม งานกิจกรรม หรือการสัมมนา และดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม งานกิจกรรม หรือการสัมมนาที่ท่านลงทะเบียนไว้ 
ซึ่งอาจรวมถึงการจัดเตรียมการยื่นขอวีซ่าของท่านเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมการประชุม 
งานกิจกรรม หรือสัมมนาของไฟเซอร์ หากมีความจำเป็น ไฟเซอร์จะขอความยินยอมที่เกี่ยวข้องกับการยื่นขอวีซ่าจากท่าน

เพื่อตรวจความสามารถของท่านในการเข้าใช้/ใช้ สินค้า บริการ และข้อมูลบางอย่าง
สินค้า บริการ และข้อมูลบางอย่างที่ไฟเซอร์เสนออาจเหมาะสมหรือเข้าใช้ได้เฉพาะกับผู้ใช้ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขบางประการหรือหลักเกณฑ์อื่น ในกรณีดังกล่าว เราอาจตรวจสอบว่าท่านมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ไฟเซอร์อาจใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยตรงจากท่านและจากแหล่งภายนอกเพื่อตรวจสอบใบอนุญาตและคุณสมบัติของท่านในการใช้ไซต์

ตามข้อกำหนดของโครงการพิเศษ
ในบางกรณีไฟเซอร์อาจเสนอโครงการ กิจกรรม การทดลองทางคลินิก งานกิจกรรม หรือการส่งเสริมพิเศษทางไซต์หรือลิงค์ของเนื้อหาดังกล่าว (“โครงการพิเศษ”) ที่มีข้อกำหนด นโยบายความเป็นส่วนตัว และ/หรือแบบฟอร์มให้ความยินยอม โดยอธิบายถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ท่านให้จะถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือดำเนินการเกี่ยวกับโครงการพิเศษเป็นการเฉพาะ (“ข้อกำหนดของโครงการพิเศษ”) ไฟเซอร์จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของโครงการพิเศษเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โครงการพิเศษดังกล่าวบางโครงการอาจมีการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก และไฟเซอร์จะแจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอมจากท่านตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และท่านอาจมีโอกาสที่จะตกลงหรือเลือกไม่ให้เปิดเผยข้อมูลของท่านแก่บุคคลภายนอกดังกล่าวได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ในบางกรณี ท่านอาจจำเป็นต้องตกลงให้เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกเพื่อร่วมโครงการพิเศษนั้นๆ ถ้าท่านยินยอม/ไม่เลือกที่จะไม่อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูล ไฟเซอร์จะเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่บุคคลภายนอก และบุคคลภายนอกอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ตามข้อกำหนดของโครงการพิเศษ เพื่อวัตถุประสงค์ นโยบาย/ข้อกำหนด
ที่กำหนดไว้และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ข้อกำหนดของโครงการพิเศษดังกล่าวจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น เราแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อกำหนดของโครงการพิเศษ และนโยบาย/ข้อกำหนดของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องใดๆ ก่อนร่วมโครงการ

เพื่อปรับปรุงสินค้าและบริการ และคุ้มครองผู้ป่วยและผู้บริโภค
ไฟเซอร์ใช้ข้อมูลที่ท่านให้เพื่อทำความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้นว่าสินค้าและบริการของเรามีผลกระทบต่อท่านและคนที่ท่านห่วงใยอย่างไร เพื่อการติดตามและดำเนินการเกี่ยวกับข้อกังวลด้านความปลอดภัย และเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบริการของเราต่อไป ตัวอย่างเช่น ท่านอาจได้รับเชิญให้ร่วมตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของไฟเซอร์ หรือให้ร่วมโครงการหรือคณะผู้เชี่ยวชาญต่างๆ นอกจากนี้ ไฟเซอร์ใช้ข้อมูลที่ท่านให้ไว้เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ติดตามและรายงานที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ การร้องทุกข์เกี่ยวกับสินค้า ความปลอดภัยของผู้ป่วย และ/หรือเรื่องอื่นๆ ที่อาจมีภัยอันร้ายแรง (เช่น การป้องกันหรือไม่ให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล)

เพื่อทราบตัวผู้ได้รับประโยชน์จาก/แนะนำสินค้า/บริการของไฟเซอร์
ไฟเซอร์หาตัวบุคคลต่างๆ ที่ได้รับประโยชน์จากสินค้าและบริการของเรา หรือแนะนำสินค้าและบริการของเราเป็นครั้งคราว

เพื่อการปรับปรุงและอ้างอิงภายในของเรา
ไฟเซอร์อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปรับปรุงไซต์ของไฟเซอร์และสำหรับการอ้างอิงภายในของเรา ทั้งนี้ ข้อมูลที่นำเสนอบนไซต์ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทนคำวินิจฉัยของผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ ท่านควรจะตรวจสอบและพิสูจน์อย่างเป็นอิสระในเนื้อหาและข้อมูลที่ให้ผ่านไซด์ และถือเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลในการใช้หรือไม่ใช้งานในข้อมูลดังกล่าว

เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย/การคุ้มครอง
ไฟเซอร์ขอสงวนสิทธิในการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อเราเชื่อว่าการเก็บรวบรวม และ/หรือการใช้ดังกล่าวเป็นไปเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนด กระบวนการยุติธรรม คำสั่งศาล หรือการดำเนินกระบวนการทางกฎหมายต่อไฟเซอร์ หรือเพื่อคุ้มครองความปลอดภัย สิทธิ หรือทรัพย์สินของลูกค้า ประชาชน หรือไฟเซอร์

เพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
ไฟเซอร์อาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของไฟเซอร์หรือบุคคลภายนอก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในกลุ่มบริษัทไฟเซอร์และบริษัทในเครือเพื่อการป้องกันการทุจริต การโจรกรรมข้อมูล หรือการโจมตีทางไซเบอร์ 
การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้า และ/หรือเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

เพื่อวัตถุประสงค์อันเป็นสาธารณประโยชน์
ไฟเซอร์อาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอันจำเป็นต่อเราในการดำเนินภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือปฎิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจที่รัฐได้มอบให้แก่เรา

เพื่อการดำเนินการตามสัญญาของเรากับท่าน
ไฟเซอร์อาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากว่ามีความจำเป็นเพื่อดำเนินการตามสัญญาของเรากับท่าน ในฐานะท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญาดังกล่าวกับเรา

เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ การศึกษาวิจัย และสถิติ
ไฟเซอร์อาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่านเพื่อจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ หรือจดหมายเหตุ
เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการศึกษาวิจัย หรือสถิติ ซึ่งบริษัทจัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของท่าน


การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของไฟเซอร์
ไฟเซอร์อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้

ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการโอนทางธุรกิจ
หากไฟเซอร์ขายหรือโอนหน่วยธุรกิจใด (เช่น บริษัทย่อย) หรือทรัพย์สิน (เช่น ไซต์หรือแอพพลิเคชั่น) ให้แก่บริษัทอื่น ไฟเซอร์อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทดังกล่าว และกำหนดให้บริษัทนั้นใช้และรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ไฟเซอร์เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทอื่นที่เคยเป็นส่วนหนึ่ง (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ของบริษัทในกลุ่มไฟเซอร์ซึ่งเราให้บริการแก่บริษัทดังกล่าวในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน (Transition Period) หลังจากที่บริษัทดังกล่าวได้แยกออกไป 

แก่ผู้ให้บริการและคู่ค้าธุรกิจ
ไฟเซอร์อาจจ้างบริษัทและบุคคลอื่นให้บริการแทนไฟเซอร์ และไฟเซอร์อาจทำงานร่วมกับบริษัทและบุคคลอื่นเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการใดๆ (รวมกันเรียกว่า “ผู้ให้บริการ”) ตัวอย่างของผู้ให้บริการรวมถึงบริษัทวิเคราะห์ข้อมูล บริษัทจัดการบัตรเครดิต ผู้ให้บริการ ตัวแทนจัดงาน และความช่วยเหลือลูกค้า บริษัทนำเที่ยว สายการบิน สถานทูต ผู้ให้บริการอีเมลและข้อความเอสเอ็มเอส บริษัทที่ให้บริการและพัฒนาเว็บไซต์ และบริษัทที่ให้บริการจัดเก็บ บรรจุ และจัดส่งสินค้า (Fulfilment) ต่างๆ ผู้ให้บริการยังรวมถึงคู่ค้าที่ร่วมส่งเสริมสินค้าของบริษัทที่บริษัทพัฒนาและ/หรือทำการตลาดร่วมกับบริษัทอื่น ผู้ให้บริการบางรายอาจเก็บรวบรวมข้อมูลในไซต์แทนเรา บุคคลภายนอกดังกล่าวอาจได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของตน แต่จะใช้ข้อมูลดังกล่าวนอกจากในนามของไฟเซอร์หรือนอกเหนือคำสั่งของ
ไฟเซอร์ไม่ได้ และต้องอยู่ภายใต้บังคับสัญญาที่รักษาความลับของข้อมูลและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ตามที่กล่าวมาข้างต้น ไฟเซอร์อาจให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอกตามข้อกำหนดของโครงการพิเศษด้วย เว้นแต่ท่านจะเลือกไม่ให้เปิดเผยข้อมูลหรือไม่ให้ความยินยอม

เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย/คุ้มครอง
ไฟเซอร์สงวนสิทธิที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อไฟเซอร์เชื่อว่า
การเปิดเผยดังกล่าวเป็นไปเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม คำสั่งของศาล หรือการดำเนินการทางกฎหมายต่อไฟเซอร์ หรือเพื่อรักษาความปลอดภัย สิทธิ หรือทรัพย์สินของลูกค้าของเรา ประชาชน หรือไฟเซอร์

เพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นประโยชน์โดยชอบด้วยทางกฎหมาย
ไฟเซอร์อาจส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของไฟเซอร์และบุคคลภายนอก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในกลุ่มบริษัทไฟเซอร์และบริษัทในเครือเพื่อการป้องกันการทุจริต การโจรกรรมข้อมูล หรือการโจมตีทางไซเบอร์ การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้า และ/หรือเพื่อการดำเนินการทางกฎหมาย

เพื่อวัตถุประสงค์อันเป็นสาธารณประโยชน์
ไฟเซอร์อาจส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอันจำเป็นต่อเราในการดำเนินภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือเพื่อใช้อำนาจที่รัฐได้มอบให้แก่เรา

เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับภัยอันร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้น
ไฟเซอร์อาจส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อป้องกันภัยอันร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เพื่อป้องกันหรือไม่ให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

เพื่อการดำเนินการตามสัญญาของเราต่อท่าน
ไฟเซอร์อาจส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากมีความจำเป็นเพื่อดำเนินการตามสัญญาของเรากับท่าน 
ในฐานะท่านเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญาดังกล่าวกับไฟเซอร์

เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ การศึกษาวิจัย และสถิติ
ไฟเซอร์อาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่านเพื่อจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ หรือจดหมายเหตุ
เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการศึกษาวิจัย หรือสถิติ ซึ่งบริษัทจัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสม
เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของท่าน


ข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตหรือคุกกี้ และเครื่องมืออื่น
ไฟเซอร์และคู่ค้าทางธุรกิจของไฟเซอร์เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านโดยใช้คุกกี้ เครื่องมือติดตาม และเทคโนโลยีอื่นๆ (รวมกันเรียกว่า “เครื่องมือ”) เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้เข้าใจ แก้ไขตาม และปรับปรุงประสบการณ์การใช้บริการ และข้อเสนอต่างๆ ของเราต่อผู้ใช้ให้ดีขึ้น รวมทั้งเพื่อบริหารจัดการการโฆษณาของไฟเซอร์ ตัวอย่างเช่น ไฟเซอร์ใช้บริการวิเคราะห์เว็บไซต์ที่ใช้เครื่องมือดังกล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุด
ในการช่วยให้เราเข้าใจการใช้ไซต์ของไฟเซอร์โดยผู้ใช้ต่างๆ เช่น การเข้าชมหน้าต่างๆ เวลาที่เข้าชม และจำนวนผู้เข้าชม ไฟเซอร์อาจจัดให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ในการใช้ไซต์ของไฟเซอร์ที่เป็นการเฉพาะและเกี่ยวข้องขึ้นโดยใช้เครื่องมือดังกล่าวส่งข้อมูลและการทำงานตามความชอบและความสนใจของท่าน 
ถ้าท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา เช่น ในการลงทะเบียนหรือคำขอสิ่งของบางอย่าง เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลนั้นกับข้อมูลที่ได้รวบรวมจากเครื่องมือ

ท่านสามารถตั้งค่าการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อให้ท่านควบคุมการใช้คุกกี้ การไม่ให้ใช้คุกกี้ หรือการแจ้งให้ท่านทราบทุกครั้งที่มีการส่งคุกกี้ไปยังโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ให้ท่านใช้อินเทอร์เน็ต ถ้ามีการตั้งค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่ให้ส่งคุกกี้ เว็บไซต์ที่ตั้งค่าให้ส่งคุกกี้จะไม่รู้จักท่านเมื่อท่านกลับเข้าใช้เว็บไซต์ และ
การทำงานของเว็บไซต์บางอย่างอาจหายไป ส่วนความช่วยเหลือของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของท่านอาจบอกให้ท่านทราบวิธีป้องกันมิให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของท่านรับคุกกี้ ทั้งนี้ โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่ www.aboutcookies.org


การโฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ต
ไฟเซอร์ประสงค์จะส่งโฆษณาสินค้าและบริการที่ท่านต้องการให้ท่าน ภายใต้บังคับกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีวิธีการทำได้หลายอย่างในโลกการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างเช่น ไฟเซอร์อาจร่วมกับบริษัทโฆษณาเพื่อส่งโฆษณาตามกิจกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตและ/หรือแอพพลิเคชั่นบนมือถือ สินค้าที่ซื้อ และ/หรือความสนใจของท่าน


นโยบายการรักษาความปลอดภัย
ไฟเซอร์ใช้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่มีเทคนิค ขั้นตอน และการบริหารจัดการที่เหมาะสม
ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพยายามคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นของท่านจากการเข้าใช้หรือใช้ดัดแปลง แก้ไข และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ของท่าน โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ดี มาตรการดังกล่าวอาจไม่ทำงานได้ผลอย่างสมบูรณ์ทั้งหมด ฉะนั้น เราไม่อาจรับประกันว่าข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ของท่านจะไม่ถูกขโมย สูญหาย หรือถูกเข้าใช้ ใช้ หรือการกระทำอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเราไม่อาจรับรองประสิทธิภาพของมาตรการที่บริษัทใช้ในการรักษาข้อมูลดังกล่าว ผู้ใช้มีหน้าที่ต้องรักษาความลับของรหัสลับของตนเอง ถ้าท่านมีเหตุอันควรเชื่อว่าการติดต่อของท่านกับเราไม่ปลอดภัย (ตัวอย่างเช่น ถ้าท่านรู้สึกว่าความปลอดภัยของบัญชีที่ท่านมีกับเราได้รับหรืออาจได้รับอันตราย) โปรดแจ้งให้เราทราบทันที โดยติดต่อเราที่ +662 761-555

ข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งข้อมูลสุขภาพจะถูกเก็บรักษาไว้ตราบเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรักษา โดยข้อมูลดังกล่าวได้ถูกรวบรวมและเก็บรักษาไว้โดยตลอดระยะเวลาความสัมพันธ์ของท่านกับ
ไฟเซอร์ และเป็นระยะเวลาอีก 10 ปีนับตั้งแต่วันสุดท้ายที่มีการติดต่อกับท่าน หลังจากนั้นข้อมูลจะถูกเก็บสำรองหรือถูกลบออก ทั้งนี้ โปรดทราบว่าข้อมูลดังกล่าวสามารถถูกเก็บรักษาไว้ได้นานกว่าระยะเวลาข้างต้น หากเรามีภาระผูกพันต่อเนื่องกับท่าน หรือหากเป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 


ทางเลือกเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล และสิทธิอื่นๆ ของท่าน
ท่านอาจขอเข้าใช้ ขอรับสำเนา และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและความชื่นชอบของท่านได้ตลอดเวลาตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมโครงการหรือใช้บริการบางอย่างของท่านอาจมีความจำเป็นต้องจำกัดการติดต่อสื่อสาร โครงการและบริการต่างกันอาจให้ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ เชื่อมต่อ หรือผู้จัดการต่างกัน เพื่อให้ท่านแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลและการเลือกของท่าน รวมทั้งการเลือกที่จะไม่ร่วมการติดต่อบางอย่างแก่ไฟเซอร์  

ไฟเซอร์จะเก็บรักษา (และท่านอาจขอให้เราเก็บรักษา) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด

ท่านอาจขอให้เราลบหรือทำลาย หรือปรับเปลี่ยนข้อมูลนั้นให้ไม่สามารถถูกนำมาใช้ในการระบุตัวตนของท่านได้ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ท่านอาจร้องขอให้โอนข้อมูล จำกัดการใช้งาน และ/หรือคัดค้านกิจกรรมบางประการที่เราสัญญาว่าจะเคารพต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหากท่านมีสิทธิเช่นว่านั้นและคำขอของท่านมาถึงเราเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว เราจะพยายามดำเนินการตามสิทธิดังกล่าวของท่านให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ท่านยังสามารถร้องเรียนต่อ
ผู้มีอำนาจในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ท่านสามารถถอนความยินยอมของท่านได้ ตามข้อกำหนดและ/หรือข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


การโอนข้อมูลไปยังประเทศอื่น
ข้อมูลใดๆ ที่ท่านได้ให้แก่ไฟเซอร์ในการใช้ไซต์หรือผ่านแบบฟอร์มการลงทะเบียนอาจถูกเก็บรักษา ใช้ และจัดการ โอนระหว่างกัน และเข้าใช้จากประเทศไทย สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ซึ่งไม่อาจรับประกันได้ว่าจะมีการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับเดียวกับในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ อย่างไรก็ตาม ไฟเซอร์จะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ และจะใช้ความพยายามเต็มความสามารถเพื่อทำให้มั่นใจว่าการจัดการข้อมูลของท่านที่โอนไปนั้นเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราและได้ทำเครื่องหมายในแบบฟอร์มลงทะเบียน และ/หรือวิธีการอื่นซึ่งให้บริการข้อมูลส่วนบุคคลแก่ไฟเซอร์ ถือว่าท่านยินยอมให้ไฟเซอร์โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านข้ามประเทศ โดยการโอนดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรับทราบแล้วว่าประเทศปลายทางอาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่ต่ำกว่า


ความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์
บริษัทมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์ และจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ (อายุยังไม่ครบ 20 ปี) ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


การติดต่อเรา
โปรดติดต่อบริษัทหากท่านมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือต้องการความช่วยเหลือในการจัดการทางเลือกและสิทธิของท่าน

บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
โทร +662-761-4555
1 อาคารพาร์ค สีลม ชั้น 27 ห้อง 2701-2704 และ 2707-2708
ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

นางสาวอัจจนา ปราณี
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โทร +662-761-4862
อีเมล [email protected]


การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวของไฟเซอร์
ไฟเซอร์อาจแก้ไขเพิ่มเติมและประกาศการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในเวลาอันสมควรเป็นครั้งคราว การแก้ไขใดๆ จะมีผลใช้บังคับทันทีเมื่อมีการประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไข ถ้าการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อให้เกิดผลกระทบสำคัญในการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย และ/หรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไฟเซอร์จะไม่ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รวบรวมไว้ก่อนหน้าในลักษณะที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับใหม่โดยไม่ได้บอกกล่าวและได้รับความยินยอมของท่านตามที่กฎหมายกำหนด และภายหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ท่านอาจเลือกที่จะไม่ให้ความยินยอมของท่านกับไฟเซอร์ แต่การเลือกเช่นนี้อาจทำให้เราไม่สามารถให้ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และบริการแก่ท่านได้ การแก้ไขนโยบายเล็กน้อยนั้นอาจไม่ต้องบอกล่าวหรือให้ความยินยอมก็ได้ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่กระทบการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย และ/หรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไฟเซอร์ขอให้ท่านตรวจหน้านี้เป็นครั้งคราวเพื่อดูข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในเรื่องความเป็นส่วนตัวของไฟเซอร์ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมนับแต่วันที่มีผลใช้บังคับซึ่งระบุไว้ข้างต้น

PP-UNP-THA-0385
ร่วมงานกับเรา เงื่อนไขการใช้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัวโปรดปรึกษาแพทย์หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคหรือการใช้ยา
 
บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 อาคารพาร์ค สีลม ชั้น 27 ห้อง 2701-2704 และ 2707-2708 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 02-761-4555
 
บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิในลิขสิทธิ์ทั้งปวง ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในไซต์นี้มีไว้เฉพาะเพื่อบุคคลซึ่งมีถิ่นที่ อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ฉลากผลิตภัณฑ์และเอกสารกำกับยาของ ผลิตภัณฑ์ที่มีการกล่าวถึงในไซต์นี้อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท ไฟเซอร์เป็นบริษัทเวชภัณฑ์ที่มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาสุขภาพของ บุคคลโดยการวิจัยและพัฒนายา
 
Copyright © Pfizer (Thailand) Limited. All rights reserved.