• Career

 • News

 • Partners

 • Healthcare Professional

 • Connect with Us

 • Career

 • News

 • Partners

 • Healthcare Professional

 • Connect with Us

 • Terms of Use

 • Privacy Policy

HOT TOPIC Placeholder

Our Purpose

ไฟเซอร์กับสังคมไทย

มูลนิธิไฟเซอร์แห่งประเทศไทย 

ในประเทศไทย ไฟเซอร์ฯ ได้ดำเนินโครงการการกุศลเพื่อสังคมผ่านมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ไม่หวังผลกำไร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2544 บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารจากภายนอก ประกอบด้วยผู้นำในแวดวงนักวิชาการ บุคลากรด้านการแพทย์ และนักสังคมสงเคราะห์

โดยมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยมีจุดมุ่งหมายคือ การร่วมมือกับชุมชน เพื่อสนับสนุนทางด้านสังคมสงเคราะห์ และกิจกรรมการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และสาธารณสุข
ภารกิจหลักของมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยคือ การเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการกุศล ที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสรืมการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุข ซึ่งประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรด้านนี้

 • ไฟเซอร์ในประเทศไทย
 • จริยธรรมองค์กร
 • รางวัล
 • ไฟเซอร์กับสังคมไทย
Your Healthรอบรู้เรื่องยารอบรู้เรื่องโรคOur purposeไฟเซอร์ในประเทศไทยจริยธรรมองค์กรรางวัลไฟเซอร์กับสังคมไทยour scienceผลงานการค้นพบการวิจัยและพัฒนากว่าจะมาเป็นยาpfizer thailand foundationส่งเสริมสุขภาพส่งเสริมการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตเรื่องราวความสำเร็จโครงการของเรา