Skip directly to content

Pfizer Foundation

 

วิสัยทัศน์
สังคมแห่งสุขภาพด้วยคุณภาพชีวิตที่ดี

พันธกิจ
มูลนิธิฯ ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพ ด้วยการสนับสนุนด้านการศึกษา แบ่งปันทักษะความรู้ เสริมสร้างศักยภาพ และปลูกฝังวัฒนธรรมการรู้จักให้เพื่อสังคม