Skip directly to content

Our History

 

มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย เป็นองค์กรการกุศลที่ดำเนินงานอย่างอิสระ ตั้งขึ้นเมื่อปี 2544 ด้วยความเชื่อในการเป็นผู้ให้และมอบความช่วยเหลือให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้พวกเขาได้มีโอกาสเติมเต็มความหวัง ความฝันให้เป็นความจริงและมีชีวิตที่ดีขึ้น

นอกเหนือจากสุขภาพที่ดีแล้ว เราทุกคนต้องการมีชีวิตที่มีคุณภาพด้วย มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย จึงมุ่งมั่นทุ่มเทที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ขาดแคลนและด้อยโอกาสในสังคม ทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยการมอบโอกาสในการพัฒนาชีวิตและชุมชนที่เขาอาศัยอยู่ให้ดีขึ้นใน 3 ด้าน คือ ส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต

มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย บริหารงานโดยคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาอาชีพต่างๆ ทั้งนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ นักบริหาร และผู้เสียสละทำงานเพื่อสังคม ภายใต้การนำของ ศ. นพ. จรัส สุวรรณเวลา นอกจากนี้เราได้ร่วมมือกับบุคลากรและองค์กรที่มีชื่อเสียงหลายแห่งทั้งในและต่างประเทศ เช่น โรงพยาบาล มูลนิธิ สถาบันการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการช่วยเพื่อนมนุษย์ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

เราตระหนักว่าเราไม่สามารถช่วยเหลือใครหรือชุมชนใดไปได้ตลอด ดังนั้นในการพัฒนาชีวิตและชุมชน เราจึงมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพ ให้ผู้รับได้เปลี่ยนมาเป็นผู้ให้แก่สังคม และส่งต่อวัฒนธรรมการให้ในสังคมไทยต่อไป

เราภูมิใจที่ได้มีส่วนในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนจำนวนมาก เปลี่ยนจากผู้ด้อยโอกาสมาเป็นผู้ได้โอกาส ซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนหรือจะคงอยู่ตลอดไป