Skip directly to content

โรคซึมเศร้ากับการฆ่าตัวตาย ปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย

 

กรุงเทพฯ, 6 กันยายน 2559 – โรคซึมเศร้าถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ คาดว่าภายในปี 2563 โรคซึมเศร้าจะก่อให้เกิดความสูญเสียด้านสุขภาพเป็นลำดับ 2 รองจากโรคหัวใจและหลอดเลือด  เนื่องจากเป็นโรคเรื้อรังและเป็นมหันตภัยเงียบ จึงเป็นสาเหตุให้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา ทางองค์การอนามัยโลก หรือ WHO ได้กำหนดให้วันที่ 10 กันยายนของทุกปีเป็น “วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก (World Suicide Prevention Day)”

โดยทาง องค์การอนามัยโลก คาดว่าในแต่ละปีจะมีผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จเป็นจำนวนประมาณ 1 ล้านคน หรือคิดเฉลี่ยเป็น 1 คน ต่อทุก 40 วินาที สำหรับประเทศไทยนั้นมีผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายประมาณ 5,000 คนต่อปี  ซึ่งมากกว่าการฆ่ากันตายที่มีประมาณปีละ 3,000 – 3,800 รายต่อปี  ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียต่อครอบครัว สังคม และประเทศเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ทางองค์การอนามัยโลกยังพบว่าการฆ่าตัวตายติดหนึ่งใน 10 อันดับแรกของสาเหตุการตายของประชากรโลก และติดอันดับที่ 3 ของสาเหตุการตายสำหรับประชากรวัย 15 – 35 ปี โดยในหลายประเทศนั้นมีข้อมูลว่าผู้ชายฆ่าตัวตายสำเร็จมากกว่าผู้หญิงถึงสามเท่า

จากการศึกษาของกรมสุขภาพ เรื่อง การฆ่าตัวตายสำเร็จของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556 ในประเทศไทยได้แสดงให้เห็นว่า อัตราการทำร้ายตนเองแต่ไม่เสียชีวิตพบมากสุดในจังหวัดลำพูน และน้อยที่สุดในจังหวัดปัตตานี โดยผลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่าสัดส่วนการทำร้ายตนเองนั้นเป็นเพศชาย (ร้อยละ 78) มากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 22)

 

 
โดยที่จำนวนของผู้ที่ทำร้ายตนเองจนเสียชีวิตนั้นพบว่า ช่วงอายุที่ฆ่าตัวตายสำเร็จมากที่สุด คือช่วงอายุ 40 – 44 ปี และในเพศชาย พบว่า ผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จอยู่ในช่วงวัยระหว่าง 25 – 49 ปี ขณะที่เพศหญิงอยู่ในช่วงอายุ 30 – 59 ปี

มากกว่าร้อยละ 60 – 90 ของผู้ที่ฆ่าตัวตายมีความเกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าและสารเสพติด แต่มีเพียงร้อยละ 30 เท่านั้นที่ปรึกษาแพทย์ เพราะฉะนั้นหากเราสามารถค้นหากลุ่มเสี่ยงโดยการคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายของคนในชุมชนได้ ก็จะสามารถนำมาเข้าสู่ระบบการรักษาร่วมกับการเข้าไปให้ความรู้เบื้องต้นแก่ประชนชนทั่วไป อันเป็นวิธีการป้องกันการฆ่าตัวตายที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่ง

เนื่องด้วย“วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก (World Suicide Prevention Day)” ชมรมส่องแสง สมาคมสายใยครอบครัว และโรงพยาบาลศรีธัญญา ร่วมสนับสนุนโดยบริษัทไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “10 กันยา คืนคุณค่าชีวิต” เพื่อให้ผู้มีประสบกาณ์กับโรคซึมเศร้าและท่านที่สนใจเข้าร่วมงานได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์พร้อมพูดคุยกับผู้ที่สามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตมาแล้ว พร้อมนักวิชาชีพชำนาญการที่พร้อมให้คำปรึกษาแก่ท่านที่สนใจ โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่10 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 18.00 น. ณ แกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 1 เอสพานาด งามวงศ์วาน-แคราย

 


1 ข้อมูลจากแนวทางการจัดการโดยโครงการพัฒนางานการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้า พ.ศ. 2553 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

2 ข้อมูลจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2546

3 ข้อมูลจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2546

4 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จระหว่างเดือน ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559 ข้อมูลอ้างอิงจากศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายแห่งชาติ ณ วันที่ 22 เมษายน 2559

5 WHO/MNH/MBD/00.1 2007: 6