Skip directly to content

ความปลอดภัยของผู้ป่วย

ความปลอดภัยของผู้ป่วยนับเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของเรา เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นอันดับแรก นับตั้งแต่ขั้นตอนแรกเริ่มที่สารประกอบได้รับการอนุมัติให้มีการทดลองทางคลินิก จนกระทั่งได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ใช้ได้กับผู้ป่วยทั่วไป โดยมีการผลิตและกระจายสินค้า รวมถึงการจำหน่ายและใช้ได้ทั่วโลก

เราดำเนินการให้มั่นใจว่าทุกอย่างที่ทำนั้นปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยอย่างแท้จริง เริ่มตั้งแต่การทำความเข้าใจว่ายาแต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็นแอสไพรินหรือยาที่ซับซ้อนเช่นยาที่ใช้ในการบำบัดโรคมะเร็ง ล้วนแต่มีทั้งประโยชน์และความเสี่ยงทั้งสิ้น เราได้ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีเพื่อระบุความเสี่ยงและประโยชน์ ตลอดจนใช้ความรู้ทางการแพทย์เพื่อสื่อสารกับแพทย์และผู้ป่วย เพื่อให้สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษาได้อย่างเกิดผลที่สุด

พนักงานของไฟเซอร์นับพันคนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ได้ทุ่มเทเพื่อพัฒนายาที่ปลอดภัย บริหารความเสี่ยง สร้างความมั่นใจในคุณภาพ เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ สร้างความมั่นคงทั่วโลก การสื่อสารทางการแพทย์ ตลอดจนปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัด พนักงานของเราได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในด้านการพัฒนา ผลิตและใช้ยา วัคซีนและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเหมาะสม

ไฟเซอร์ได้ลงทุนเป็นจำนวนมหาศาลในเทคโนโลยีและกระบวนการพัฒนาและผลิตที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือลดความเสี่ยงของยา รวมถึงวิธีการใหม่ที่ให้ความสำคัญกับผล “ของจริง” นอกเหนือไปจากการพัฒนาทางคลินิก

เพราะส่วนหนึ่งของความปลอดภัยของผู้ป่วย คือ การได้รับยาที่จำเป็นอย่างสม่ำเสมอ ไฟเซอร์จึงได้เข้ามาช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนยาที่เกิดจากผู้ผลิตรายอื่นเมื่อปี 2554

การปกป้องผู้ป่วยจากยาปลอมและยาที่ไม่ได้มาตรฐาน
เพราะยาอาจถูกปลอมได้ง่าย ไฟเซอร์จึงรับบทบาทการเป็นผู้นำในการปกป้องผู้ป่วย โดยได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานระดับชาติหลายแห่ง รวมทั้งหน่วยงานความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านยาปลอม

นับตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ความพยายามดังกล่าวได้ช่วยสกัดไม่ให้ยาปลอมที่ทำเลียนแบบยาของไฟเซอร์รวมถึง 65 ล้านโดสถูกกระจายไปสู่ผู้ป่วยทั่วโลก รวมทั้งได้ยึดส่วนผสมปลอมที่สามารถผลิตยาได้ถึง 68 ล้านโดสอีกด้วย

ความร่วมมือระหว่างไฟเซอร์และหน่วยงานสำคัญต่างๆ รวมถึงการฝึกอบรมหน่วยงานต่างๆ ใน 94 ประเทศ และการเสนอที่จะช่วยทดสอบยาที่สงสัยว่าจะเป็นยาที่ทำเลียนแบบยาของไฟเซอร์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นับเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ สามารถระบุได้ว่ามียาไฟเซอร์ปลอมใน 93 ประเทศ รวมถึงผู้จัดจำหน่ายที่กระทำผิดใน 47 ประเทศด้วย

บริษัทฯ ได้ทดลองวิธีการจัดส่งยาให้แก่ผู้บริโภคโดยตรงเพื่อลดปัญหายาปลอม ตัวอย่างเช่น ไฟเซอร์ในประเทศอิสราเอลได้ริเริ่มให้บริการคลินิกแพทย์และร้านขายยาบนอินเทอร์เน็ตสำหรับนวัตกรรมยาที่ช่วยรักษาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ซึ่งเป็นยาที่ถูกปลอมมากที่สุดในโลก นอกจากคลินิกบนอินเทอร์เน็ตจะขจัดข้อจำกัดในการรักษาได้แล้ว ยังช่วยกำจัดปัญหายาปลอมโดยให้แหล่งจำหน่ายยาออนไลน์ที่เชื่อถือได้แก่ผู้บริโภคด้วย ผลจากความสำเร็จของโครงการนำร่องนี้ ส่งผลให้บริษัทฯ วางแผนที่จะเปิดตัวบริการคลินิกออนไลน์สำหรับยาดังกล่าวในยุโรป รวมทั้งปรับปรุงวิธีการให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์อื่นของไฟเซอร์อีกด้วย

การดูแลผู้ป่วยและความปลอดภัยต่อเนื่องหลังการเปิดตัวผลิตภัณฑ์
งานของฝ่ายวิจัยและพัฒนายาของเรามิได้สิ้นสุดเมื่อได้นำยาใหม่ออกสู่ตลาด หากแต่ต้องทำงานต่อเนื่องเพื่อติดตามว่ามีประโยชน์อื่นใด หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหลังจากมีการใช้ยาที่ได้รับการอนุมัติแล้วนั้นในผู้ป่วยจำนวนมาก หลายครั้งที่เราต้องทำการทดสอบทางคลินิกหลังจากได้นำยาออกสู่ตลาดแล้ว หรือดำเนินการอื่นๆ เพื่อวิเคราะห์ผลจากการใช้งานจริงโดยต้องรักษาข้อมูลหรือความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย

ความเป็นผู้นำอีกประการหนึ่งของไฟเซอร์ คือ การรายงานผลการใช้ยากรณีที่มีอาการข้างเคียง ระบบดังกล่าวซึ่งหน่วยงานของรัฐบาลทั่วโลกใช้อยู่นี้ เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ช่วยแจ้งเตือนปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยของยาตั้งแต่ต้นมือ โดยเปิดโอกาสให้แพทย์หรือผู้ป่วยได้รายงานประสบการณ์ในการใช้ยาให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ทราบโดยตรง ประสบการณ์เหล่านี้จะถูกหน่วยงานที่รับผิดชอบบันทึกไว้ และส่งต่อให้แก่ผู้ผลิตเพื่อการตรวจสอบหรือยกเลิกต่อไป

ด้วยความมุ่งมั่นที่มีต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ไฟเซอร์ได้ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าแพทย์และผู้ป่วยได้รับข้อมูลที่จำเป็นอย่างเพียงพอในการตัดสินใจที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย เนื่องจากเราตระหนักดีว่าความเสี่ยงต่อการใช้ยาเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ และจำต้องมีการระมัดระวังอย่างดี รวมทั้งยังมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตยาที่ดีที่สุดในด้านการใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยในการค้นคว้าและประเมินสัญญาณที่ยืนยันความปลอดภัยของยา