Skip directly to content

มูลนิธิไฟเซอร์ฯ มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ และเภสัชฯ มช.

มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย

มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ และเภสัชฯ ม.เชียงใหม่

พลโท นพ. สุปรีชา โมกขะเวส กรรมการมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย พร้อมด้วยคุณอนุตรา สินชัยพานิช กรรมการบริหาร และคุณกุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ กรรมการที่ปรึกษา มอบเช็คเงินสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ รศ. อรวรรณ ทิตย์วรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมมอบทุนการศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาของมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ในปีการศึกษา 2550-2551 มูลนิธิฯ มีเป้าหมายขยายการช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนปัจจัยด้านทุนทรัพย์แก่นักเรียนทั้งสิ้น 108 คน ในสถานศึกษารวมทั้งสิ้น 8 แห่งในประเทศไทย เวียดนามและกัมพูชา รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 4.47 ล้านบาท