Skip directly to content

ไฟเซอร์ และไวเอทได้รวมกิจการเป็นหนึ่ง ทั่วโลก

ไฟเซอร์ และไวเอท

ไฟเซอร์ และไวเอทได้รวมกิจการเป็นหนึ่ง ทั่วโลก

ไฟเซอร์ และไวเอทได้รวมกิจการเป็นหนึ่ง ทั่วโลก เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2552 ที่ผ่านมา โดยสำหรับประเทศไทยนั้น เริ่มดำเนินการร่วมกันในวันที่ 20 ตุลาคม 2552 ส่งผลให้ไฟเซอร์เป็นบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์สุขภาพหลากหลายมากยิ่งขึ้น ครอบคลุมธุรกิจยา วัคซีน และชีวเวชภัณฑ์เพื่อใช้ป้องกันและรักษาในคน ธุรกิจโภชนาการ ธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ ธุรกิจเวชภัณฑ์เสริมสุขภาพ และธุรกิจผลิตแคปซูล โดยองค์กรใหม่ของไฟเซอร์ในประเทศไทยประกอบด้วย ธุรกิจและผู้บริหารดังนี้

ในฐานะผู้นำด้าน ชีวเวชภัณฑ์ชั้นนำของโลก ไฟเซอร์ยังคงมุ่งมั่นที่จะนำวิทยาศาสตร์และทรัพยากรที่มีอยู่ทั่วโลกมาเพื่อพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ในทุกช่วงวัยของชีวิต เรามุ่งมั่นเพื่อสร้างมาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและคุณค่าในการค้นคว้า พัฒนาและผลิตยาเวชภัณฑ์และชีวเวชภัณฑ์ ในแต่ละวันพนักงานของไฟเซอร์ทั่วโลกร่วมมือกันเพื่อพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าด้านสุขภาวะ การป้องกัน การรักษาและบำบัด ซึ่งท้าทายโรคภัยไข้เจ็บทั้งยุคนี้และในอนาคต

นอกจากนี้ไฟเซอร์ยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมมือกับทุกภาคส่วน ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการดูแลรักษา อาทิ บุคคลกรทางการแพทย์ และโรงพยาบาล รวมทั้งให้ความร่วมมือกับภาครัฐบาล และชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ในการสนับสนุนและขยายช่องทางการเข้าถึงการรักษาที่ได้คุณภาพ

ปัจจุบัน ไวเอทเป็นบริษัทลูกของไฟเซอร์ อิงค์ การควบรวมกิจการของไวเอทเข้ากับไฟเซอร์ ในบางประเทศอาจจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ทางกฎหมายและกฎระเบียบในแต่ละประเทศ