Skip directly to content

ไฟเซอร์ เข้าร่วมเป็นวิทยากร บอกเล่ามุมมอง “ความรับผิดชอบต่อสังคม” อภิปรายผ่านหัวข้อ “มองความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านมุมผู้ใช้บัณฑิต”

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ที่ผ่านมา บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านนวัตกรรมยาคุณภาพของไทยและของโลก โดย คุณกล้วยไม้ นุชนิยม ผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์  ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติเขตภาคกลาง และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่จัดประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยบนเส้นทางเสริมสร้างคุณลักษณะความรับผิดชอบต่อสังคมได้รับเชิญเป็นวิทยากรอภิปราย หัวข้อ มองความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านมุมผู้ใช้บัณฑิต

คุณกล้วยไม้ นุชนิยม ผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์ กล่าวว่า “เราเชื่อว่าการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราทุกคนหรือทุกองค์กรควรให้ความสำคัญ แนวคิดหลักของบริษัท ไฟเซอร์ฯ ในเรื่องการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมคือการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ยึดมั่นในจรรยาบรรณด้านวิชาชีพ ซึ่งเป็นหน้าที่พื้นฐานในฐานะพลเมืองที่ดี แต่อีกสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญไม่แพ้กันคือการทำกิจกรรมเพื่อสังคมผ่านมูลนิธิไฟเซอร์ ประเทศไทย โดยเรามีหลักคิดง่ายๆ ก็คือการเลือกทำในสาขาที่เรามีความรู้ ความถนัดและเชื่อว่ากิจกรรมนั้นๆ จะก่อให้เกิดประโยชน์กับคนในสังคมได้อย่างแท้จริง ไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันอย่างฉาบฉวย ดังนั้นจะเห็นว่ากิจกรรมเพื่อสังคมของมูลนิธิไฟเซอร์ฯ ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ทำอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด”

 

นอกจากนี้ ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้เข้าร่วมสัมมนา อีก 2 ท่าน คือ คุณสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ตัวแทน บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด และ ดร.ประวิตร ไวรุ่งเรืองกุล ตัวแทน บริษัท ซี.พี.คอนซูเมอร์โพรดักส์ จำกัด ดำเนินการอภิปรายโดย คุณประวีณมัย บ่ายคล้อย โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมฟังสัมมนากว่า 1,000 คน