Skip directly to content

มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย สร้างผู้นำเยาวชน และปลูกฝังความรู้รักษ์ในสิ่งแวดล้อมและท้องถิ่น

มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยสร้างผู้นำเยาวชน

และปลูกฝังความรู้รักษ์ในสิ่งแวดล้อมและท้องถิ่น

เมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ครั้งที่ 6” ณ หาดปากเมง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เพื่อส่งเสริมภาวะความเป็นผู้นำ พัฒนาทักษะชีวิตและสังคม และปลูกฝังค่านิยมความรับผิดชอบต่อชุมชนและท้องถิ่น โดยมูลนิธิไฟเซอร์ฯ สนับสนุนเงินจำนวน 900,000 บาทต่อปี ให้กับมูลนิธิศุภนิมิตฯ เพื่อใช้ในการพัฒนาการศึกษาเด็กๆ ในโครงการ จนถึงปัจจุบันมูลนิธิไฟเซอร์ฯ บริจาคเงินแล้วกว่า 5.4 ล้านบาท

กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนภายใต้ธีม “ทะเลสวยด้วยมือเยาวชน” ครั้งนี้ ดำเนินมาปีนี้เป็นครั้งที่ 6 ซึ่งเยาวชนกว่า 80 คน จาก 6 โรงเรียนในจังหวัดพังงาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อ เนื่อง ทั้งในด้านความเป็นผู้นำ ทักษะในการใช้ชีวิตในสังคม และมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น กิจกรรมในครั้งนี้ มี เต็งหนึ่ง – กฤษณกันท์ มณีผกาพันธ์ พระเอกดาวรุ่งชื่อดังจากค่ายวิก 7 สี มา ร่วมเป็นกำลังใจให้น้องๆ เยาวชน พร้อมด้วยคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลจากมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แก่ ดร. ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย ดร. วรพร ธารางกูร และ ผศ. พรเทพ วิรัชวงศ์ ร่วมให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทะเลอย่างยั่งยืน และเยาวชนของเรายังจะได้แสดงความมีจิตอาสาร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการ ปลูกหญ้าทะเล และปล่อยสัตว์น้ำคืนชีวิตสู่ธรรมชาติ

และในปีนี้เยาวชนได้มีโอกาสนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยการร่วมกันคิดทำแผนงานโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน ซึ่งมูลนิธิไฟเซอร์ฯ ได้เงินสนับสนุนเพิ่มเติมเป็นจำนวนเงินรวม 60,000 บาท โดยจัดสรรให้โรงเรียนละ 10,000 บาท เพื่อนำ “โครงการโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม” ที่ แต่ละโรงเรียนวางแผนไว้ อาทิ โครงการธนาคารขยะในโรงเรียน โครงการแหล่งเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร ไปปฏิบัติจริงในท้องถิ่นของตน