Skip directly to content

ไฟเซอร์รับรางวัล CSR ด้านความร่วมมือดีเด่นสามปีติดต่อกัน

24 พ.ย. 2558 –เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นายเกล็น ทาวน์เซนด์ เดวีส์ และ ประธานหอการค้าไทยอเมริกันในประเทศไทย นายดาร์เร็น บัคลี่ย์ มอบรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น “2015 AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition with Creative Partnership” ให้แก่ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

กัน โดยมี ดร.กิตติมา ศรีวัฒนกุล ผู้จัดการอาวุโส มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย เป็นตัวแทนรับมอบ ร่วมกับ นางสาวศิริวรรณ ชื่นชมสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายองค์การสัมพันธ์ และนางสาว วริศา นีรนาทโกมล ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร

หอการค้าไทยอเมริกันในประเทศไทยจัดพิธีมอบรางวัล ณ โรงแรมโรงแรมคอนราด กรุงเทพ เพื่อยกย่ององค์กรที่มีการดำเนินกิจการที่มีความโปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมในการทำธุรกิจที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรอื่นๆ ในสังคม

ในปี 2558 นี้ ไฟเซอร์และมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยร่วมมือกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยต่อยอดสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมเพื่อนักเรียนประถมในจังหวัดสตูลเป็นปีที่ 4 ช่วยให้เด็กๆ เหล่านี้ได้เพิ่มพูนทักษะการอ่านและทักษะการใช้ชีวิตที่จำเป็นผ่านกิจกรรมหลังเลิกเรียน ทัศนศึกษาและค่ายเยาวชน เรามุ่งหวังให้พวกเขารู้จักเคารพซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือกัน และเห็นความสำคัญของการเป็นคนดี รู้จักปฏิเสธสิ่งยั่วยุต่างๆ โครงการนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น เพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมในการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมแบ่งปันความคิด หลักการ และการทำงานกิจกรรมต่างๆ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป