Skip directly to content

ไฟเซอร์กับสังคมไทย

มูลนิธิไฟเซอร์แห่งประเทศไทย  

ในประเทศไทย ไฟเซอร์ฯ ได้ดำเนินโครงการการกุศลเพื่อสังคมผ่านมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ไม่หวังผลกำไร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2544 บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารจากภายนอก ประกอบด้วยผู้นำในแวดวงนักวิชาการ บุคลากรด้านการแพทย์ และนักสังคมสงเคราะห์

 

โดยมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยมีจุดมุ่งหมายคือ การร่วมมือกับชุมชน เพื่อสนับสนุนทางด้านสังคมสงเคราะห์ และกิจกรรมการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และสาธารณสุข

ภารกิจหลักของมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยคือ การเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการกุศล ที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสรืมการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุข ซึ่งประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรด้านนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่