Skip directly to content

ข่าวและกิจกรรม

  • มะเร็งวิทยาสมาคมฯ ร่วมกับมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยจัดเสวนา “อาหารนั้นสำคัญไฉนในผู้ป่วยมะเร็ง”แนะโภชนาการที่ถูกหลัก เพื่อใช้ชีวิตที่มีสุขได้ แม้เมื่ออยู่ใกล้มะเร็งมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย จัดเสวนาในหัวข้อ “อาหารนั้นสำคัญไฉนในผู้ป่วยมะเร็ง” โดยมี น.พ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ อุปนายกฯ และ พ.ญ. สิรกานต์ เตชะวณิช...
  • มูลนิธิไฟเซอร์ร่วมสร้างกำลังใจผู้ป่วยเด็กสนับสนุนโครงการ Best holistic care for children with cancer programมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย สนับสนุนงบประมาณแก่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการดำเนินโครงการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่เป็นมะเร็งองค์รวมแบบครบวงจร หรือ “Best Holistic Care for Children with Cancer” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเด็กและครอบครัว...
  • มูลนิธิไฟเซอร์ฯ มอบทุนการศึกษา 5.74 ล้านบาทส่งเสริมการศึกษาด้านการแพทย์และเภสัชทั่วประเทศมิถุนายน 2554 – มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย มอบทุนการศึกษาประจำปี 2554 แก่นักเรียนนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ จำนวน 112 คน มูลค่า 5,474,000 บาท มูลนิธิฯ ได้ริเริ่มโครงการส่งเสริมการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมีส่วนร่วมในการ สร้างและพัฒนาความรู้และวิทยาการ...
  • มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยสร้างผู้นำเยาวชนและปลูกฝังความรู้รักษ์ในสิ่งแวดล้อมและท้องถิ่นเมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ครั้งที่ 6” ณ หาดปากเมง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เพื่อส่งเสริมภาวะความเป็นผู้นำ พัฒนาทักษะชีวิตและสังคม และปลูกฝังค่านิยมความรับผิดชอบต่อชุมชนและท้องถิ่น โดยมูลนิธิไฟเซอร์ฯ สนับสนุนเงินจำนวน 900,000...
  • มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยสนับสนุนทุนการศึกษา 124,000 บาทเพื่อส่งเสริมพัฒนาการศึกษาด้านการแพทย์แก่นักศึกษาแพทย์เวียดนามเมษายน 2554 – มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และเภสัชศาสตร์ โฮจิมินห์ ร่วมกับมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย จัดงานมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ จำนวน 4 คน เป็นจำนวนเงิน 124,000 บาท (หรือ 4,000 เหรียญสหรัฐ) ทั้งนี้ การสนับสนุนทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ ได้ขยายไปยังประเทศเวียดนาม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549...
  • ไฟเซอร์รณรงค์ให้ผู้ป่วยเช็คคุณภาพยา– อ่านเอกสารกำกับยาทุกครั้งก่อนใช้ยา เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยบริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการค้นคว้าวิจัยและผลิตชีวเวชภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ประกาศเปิดตัวแคมเปญ “ยาคุณภาพ” เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์ อย่างเต็มประสิทธิภาพและปลอดภัยในการใช้ยา โดยส่งเสริมให้รู้จักใช้ยาอย่างใส่ใจและถูกต้อง...
  • มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยสร้างผู้นำเยาวชน และปลูกฝังความรู้รักษ์ในสิ่งแวดล้อมและท้องถิ่นมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยสร้างผู้นำเยาวชน และปลูกฝังความรู้รักษ์ในสิ่งแวดล้อมและท้องถิ่นเมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ครั้งที่ 6” ณ หาดปากเมง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เพื่อส่งเสริมภาวะความเป็นผู้นำ พัฒนาทักษะชีวิตและสังคม...