Skip directly to content

ข่าวและกิจกรรม

  • มหาวิทยาลัยมหิดลที่อยู่ในโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิฯมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลที่อยู่ในโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิฯมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลที่อยู่ในโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ โดยในปีการศึกษา 2550-2551 มูลนิธิฯ ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา 11 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 440,000 บาท...