Skip directly to content

“มูลนิธิไฟเซอร์” คว้ารางวัลองค์กรทำกิจกรรมเพื่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2556

“มูลนิธิไฟเซอร์” คว้ารางวัลองค์กรทำกิจกรรมเพื่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2556

เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ฯพณฯ คริสตี้ เคนนีย์ (ซ้าย) มอบรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น “ 2013 AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition with Creative Partnership” ให้แก่ มร. คริสเตียน มัลเฮอร์บี (กลาง) ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโดย หอการค้าไทยอเมริกันในประเทศไทย ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท เพื่อยกย่ององค์กรที่มีการดำเนินกิจการที่มีความโปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมในการทำธุรกิจที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรอื่นๆ ในสังคม
จุดประสงค์หลักการมอบรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นนั้น เพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมในการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมแบ่งปันความคิด หลักการ และการทำงานกิจกรรมต่างๆ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  โดยมูลนิธิไฟเซอร์ฯ มีกิจกรรมที่โดดเด่นในด้านการมีส่วนร่วมช่วยในโครงการพัฒนาสังคม เช่น การมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาวิชาแพทย์และเภสัชศาสตร์ สนับสนุนบ้านเฮือนฮักใน จ. ขอนแก่นเพื่อเป็นบ้านพักสำหรับผู้ป่วยเด็ก เป็นต้น