Skip directly to content

“โครงการสนับสนุนการศึกษากุมารแพทย์ลาว”

“โครงการสนับสนุนการศึกษากุมารแพทย์ลาว”

เวียงจันทน์ (14 มิ.ย. 55) – เมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และองค์กรเฮลธ์ ฟรอนเทียร์ ลงนามบันทึกความเข้าใจ “โครงการสนับสนุนการศึกษากุมารแพทย์ลาว” ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อสนับสนุนการศึกษาต่อยอดเฉพาะทางในสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก และสาขาโรคติดเชื้อในเด็ก ซึ่งล้วนเป็นโรคที่พบมาก และกุมารแพทย์ลาวยังขาดความเชี่ยวชาญในสาขาดังกล่าว ทั้งนี้ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยให้การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตร 3 ปี ที่พัฒนาร่วมกันระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษา สปป ลาว จำนวน 2 ทุน มูลค่าทุนละ 170,000 บาทต่อปี ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่เข้ารับการอบรม ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 1 ล้านบาท โดยเมื่อผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาแล้ว จะกลับไปทำงานในฐานะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รับแก่กุมารแพทย์ท่านอื่นๆ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต่อไป โดยกุมารแพทย์ลาวสองท่านที่ได้รับทุน ได้แก่ นายแพทย์ สอนเพ็ด ไสสุลิโง และนายแพทย์ บันดิด ซุมพนพักดี

(ที่ 3 จากซ้าย) ศาสตราจารย์ นายแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา ประธานมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย (ที่ 4 จากซ้าย) รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วันพะนอม ไซจะเริน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย-วิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมด้วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอวยพร ปะนะมณฑา หัวหน้าภาควิชากุมารเวช-ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภิเศก ลุมพิกานนท์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ คัมเป พงสะหวัด หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ และแพทย์หญิง เอมิลี่ เอสมาลิ ตัวแทนองค์กรเฮลธ์ ฟรอนเทียร์ ร่วมลงนามลงนามในบันทึกความเข้าใจ โครงการสนับสนุนการศึกษากุมารแพทย์ลาว จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส แสดงความยินดีกับกุมารแพทย์ 2 ท่านที่ได้รับทุนมูลนิธิฯ