Skip directly to content

‘มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย’ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

‘มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย’ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

F


​​​​​​​8 ก.พ. 57 –  แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยได้สนับสนุนโครงการต่างๆ ที่สมาคมริเริ่มขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาแพทย์และผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมมาโดยตลอดในโอกาสนี้ นายกแพทยสมาคมฯ นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส ได้เป็นประธานมอบโล่ให้กับ น.ส.กล้วยไม้ นุชนิยม กรรมการและเลขานุการ ตัวแทนของมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย
นอกจากนี้ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ยังสนับสนุนการจัดทำเว็บไซต์ของสมาคม (www.mat.or.th) มาตั้งแต่ปี 2544 เพื่อใช้เป็นช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ในประเทศไทย เช่น นโยบาย กฎหมาย และการประชุมสัมมนาทางวิชาการต่างๆ