Skip directly to content

ไฟเซอร์รับรางวัล CSR ด้านความร่วมมือดีเด่นอีกครั้ง

ไฟเซอร์รับรางวัล CSR ด้านความร่วมมือดีเด่นอีกครั้ง

 26 พ.ย. 2557 - รองอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นายแพทริก เมอร์ฟี และ ประธานหอการค้าไทยอเมริกันในประเทศไทย นายดาร์เร็น บัคลี่ย์ มอบรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น “2014 AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition with Creative Partnership” ให้แก่ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยมี ดร.กิตติมา ศรีวัฒนกุล ผู้จัดการอาวุโส มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย เป็นตัวแทนรับมอบ ร่วมกับ มร.คริสเตียน มัลเฮอร์บี ผู้จัดการใหญ่ ไฟเซอร์ ประเทศไทย และ นางสาวกล้วยไม้ นุชนิยม ผู้อำนวยการฝ่ายองค์การสัมพันธ์
 
หอการค้าไทยอเมริกันในประเทศไทยจัดพิธีมอบรางวัล ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อยกย่ององค์กรที่มีการดำเนินกิจการที่มีความโปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมในการทำธุรกิจที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรอื่นๆ ในสังคม
 
ในปี 2557 นี้ ไฟเซอร์และมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยร่วมมือกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมเพื่อนักเรียนประถมในจังหวัดสตูล เราช่วยให้เด็กๆ เหล่านี้ได้เพิ่มพูนทักษะการอ่านและทักษะการใช้ชีวิตที่จำเป็นผ่านกิจกรรมหลังเลิกเรียน ทัศนศึกษาและค่ายเยาวชน เรามุ่งหวังให้พวกเขารู้จักเคารพซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือกัน และเห็นความสำคัญของการเป็นคนดี รู้จักปฏิเสธสิ่งยั่วยุต่างๆ โครงการนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น เพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมในการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมแบ่งปันความคิด หลักการ และการทำงานกิจกรรมต่างๆ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป