Skip directly to content

ไฟเซอร์รับรางวัล CSR ด้านความร่วมมือดีเด่นห้าปีติดต่อกัน


ไฟเซอร์รับรางวัล CSR ด้านความร่วมมือดีเด่นห้าปีติดต่อกัน
22 พ.ย. 2559 - เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นายเกล็น ทาวน์เซนด์ เดวีส์ มอบรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น
" 2016 AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition with Creative Partnership" (Gold Level) ให้แก่ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน
โดยมี ดร.กิตติมา ศรีวัฒนกุล ผู้จัดการอาวุโส มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย เป็นตัวแทนรับมอบ ร่วมกับ นางสาวศิริวรรณ ชื่นชมสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายองค์การสัมพันธ์ บริษัทไฟเซอร์ประเทศไทย และกรรมการและเลขานุการ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย และทีมงาน


​​​​​​​หอการค้าไทยอเมริกันในประเทศไทยจัดพิธีมอบรางวัล ณ โรงแรมโรงแรมคอนราด กรุงเทพ เพื่อยกย่ององค์กรที่มีการดำเนินกิจการที่มีความโปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมในการทำธุรกิจที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรอื่นๆ ในสังคม

ในปี 2559 นี้ ไฟเซอร์และมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการ "Pfizer’s 2 Missions : 1 Goal -สองภารกิจ เพื่อเป้าหมายหนึ่งเดียว" คือการมอบความรู้ สู่คุณภาพชีวิตที่ดีมีสมดุล ซึ่งโครงการนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น เพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมในการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมแบ่งปันความคิด หลักการ และการทำงานกิจกรรมต่างๆ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป