Skip directly to content

โครงการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่เป็นมะเร็งองค์รวมแบบครบวงจร

โครงการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่เป็นมะเร็งองค์รวมแบบครบวงจร

มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย สนับสนุนงบประมาณแก่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการดำเนินโครงการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่เป็นมะเร็งองค์รวมแบบครบวงจร หรือ “Best Holistic Care for Children with Cancer” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเด็กและครอบครัว ส่งเสริมการประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายอาสาสมัคร ผู้ให้บริการสาธารณสุข และชุมชน โดยเมื่อเร็วๆ นี้ ภาควิชาฯ นำโดย รศ.นพ.สุรพล เวียงนนท์ ประธานโครงการฯ ได้จัดกิจกรรม “ค่ายโฮมฮัก โฮมใจ ครั้งที่ 7” ขึ้น ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้เสริมสร้างขวัญกำลังใจ สร้างความสุขและรอยยิ้ม และช่วยผ่อนคลายวิตกกังวลให้กับผู้ป่วยเด็กและครอบครัวเป็นอย่างมาก  
โครงการ “Best Holistic Care for Children with Cancer” เป็นส่วนหนึ่งของ Global Health Partnership – Thailand Cancer Control ที่มูลนิธิไฟเซอร์ฯ ร่วมกับมูลนิธิไฟเซอร์ นิวยอร์ค และ American Cancer Society ให้การสนับสนุนด้านเงินทุนและคำปรึกษามาตั้งแต่ พ.ศ. 2551 จนถึงปัจุบัน โครงการฯ ได้รับสนับสนุนเงินจำนวน 2,070,000 บาท ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ป่วยเด็กและครอบครัว
 


ศ. พญ. อวยพร ปะนะมณฑา หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รศ.นพ.สุรพล เวียงนนท์ ประธานโครงการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่เป็นมะเร็งองค์รวมแบบครบวงจร พร้อมทีมผู้บริหารการพยาบาลแผนกการพยาบาลกุมารเวฃกรรม และทีมงาน รับมอบทุนสนับสนุนจาก ภ.ญ. กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ ที่ปรึกษามูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย

ภ.ญ. กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ กล่าวให้กำลังใจผู้ป่วยเด็กและครอบครัว
 
 โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง หรือ Global Health Partnership – Thailand Cancer Control เป็นโครงการสร้างเสริมศักยภาพให้แก่องค์กรอิสระไม่หวังผลกำไรที่ดำเนินโครงการเกี่ยวกับการควบคุมโรคมะเร็งในประเทศไทย โดยมูลนิธิฯ ได้ให้ทุนสนับสนุน และว่าจ้างให้ American Cancer Society (ACS) เป็นที่ปรึกษาในการวางแผนบริหารการจัดการโครงการต่างๆ รวมถึงจัดฝึกอบรมให้กับองค์กรเหล่านั้น เพื่อพัฒนาแผนการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จตรงตามเป้าหมายขององค์กร และความต้องการของผู้ป่วยมะเร็งและสมาชิกในชุมชน โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่อง 3 ปี เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน 2551 และได้เงินทุนสนับสนุนจากมูลนิธิไฟเซอร์ นิวยอร์ค และมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 21 ล้านบาท (หรือ 6 แสนเหรียญสหรัฐ) จนถึงปัจจุบัน มีองค์กรอิสระเข้าร่วมในโครงการทั้งสิ้น 5 องค์กร ได้แก่ 1) มูลนิธิมิตรภาพบำบัด 2) ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 3) สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 4) มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย (TSCO) และ 5) ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น