Skip directly to content

มูลนิธิเอเชียร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตั้งคลีนิคเคลื่อนที่ “โครงการหมู่บ้านปลอดหินในไต”

มูลนิธิเอเชียร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตั้งคลีนิคเคลื่อนที่ “โครงการหมู่บ้านปลอดหินในไต”


มูลนิธิไฟเซอร์ร่วมกับ มูลนิธิเอเชียจากรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เพื่อช่วยเหลือในการฝึกอบรมผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคต่างๆในประเทศไทยที่ยังไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร ได้แก่ โรคคอเรสเตอร์รอลในเลือดสูง โรคไตล้มเหลว และโรคความดันโลหิตสูง รวมถึงกิจกรรมการจัดตั้งคลีนิคเคลื่อนที่ในพื้นที่ชนบทต่างๆ เพื่อให้บริการฟรีสำหรับการทดสอบและตรวจหาโรค