Skip directly to content

หนังสือเล่มยักษ์ ผลึกของการ “รวมพลัง...เป็นหนึ่ง” จากค่ายพัฒนาทักษะชีวิตครั้งที่ 3

2 พฤศจิกายน 2557 - 3 วัน 2 คืนในค่ายพัฒนาทักษะชีวิตครั้งที่ 3 “ซาตู...ปาดู (รวมพลัง...เป็นหนึ่ง)”   นักเรียนโรงเรียนบ้านตูแตหรำและโรงเรียนบ้านปิใหญ่ได้ รวมพลัง...เป็นหนึ่ง ทำหนังสือนิทานเล่มยักษ์ที่มีเนื้อหาปลูกฝังความดีงามให้อยู่ในนิสัยและจิตใจพร้อมด้วยภาพประกอบสวยงามสีสันสดใส   
ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตเป็นค่ายที่มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยสนับสนุนงบประมาณและร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตที่เหมาะสมตามวัยให้กับนักเรียนอายุระหว่าง 6-12 ปีจากโรงเรียนบ้านตูแตหรำและโรงเรียนบ้านปิใหญ่ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ในปีนี้ได้มีการจัดค่ายขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ณ บารารีสอร์ท เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 มีนักเรียนในระดับชั้นป.3 - ป.5 เข้าร่วม 98 คน
กิจกรรมในค่ายเริ่มขึ้นด้วยการละลายพฤติกรรมของเด็ก   ต่อจากนั้นได้แบ่งเด็กออกเป็น 5 กลุ่มแบบคละโรงเรียนเพื่อทำกิจกรรมสนุกๆ ในฐานการเรียนรู้และกิจกรรมกลุ่มที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตในด้านการเคารพผู้อื่น  การเคารพในความสามารถของผู้อื่น  การปฏิเสธสิ่งยั่วยุ  การปฏิเสธการยุยงปลุกปั่น   รวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมและการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น กิจกรรมเด่นของค่ายคือการทำหนังสือเล่มยักษ์นิทานคุณธรรม  เพราะมุ่งเน้นพัฒนาทั้งทักษะในเชิงปัจเจกด้านการอ่านและทักษะในเชิงกลุ่มเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม   ด้วยการให้เด็กๆ นำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในแต่ละขั้นตอนของการทำกิจกรรมเพื่อให้งานประสบความสำเร็จ   ไม่ว่าจะเป็นการเคารพผู้อื่นในระหว่างการระดมความคิดเพื่อให้ได้เรื่องราวที่มีเนื้อหาตรงตามแก่นเรื่องที่กลุ่มได้รับ  การเคารพในความสามารถของผู้อื่นในขั้นของการแบ่งหน้าที่กันทำ  ตลอดจนการมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเด็กๆ ทั้ง 5 กลุ่มได้ร่วมกันทำงานอย่างเต็มความสามารถจนหนังสือเล่มยักษ์ทั้ง 5 เล่มเสร็จสมบูรณ์ บอกเล่าเรื่องราวแห่งความดีงามที่กลั่นออกมาจากพื้นฐานแห่งคุณธรรมของเด็กๆ
“ครูชอบมาก  เด็กๆ ทำได้เกินเป้า”  ครูสนอง  อุษา  ครูโรงเรียนบ้านวังประจันผู้ซึ่งเป็นวิทยากรค่ายพูดถึงหนังสือเล่มยักษ์
“สนุกมากค่ะ  หนูได้ประสบการณ์และได้เรียนรู้หลายอย่างเพราะครูจะสรุปให้ฟังว่าที่เราทำแบบนั้นดียังไงไม่ดียังไง” เด็กหญิงวิยุดา  บารา  นักเรียนชั้นป.5 โรงเรียนบ้นตูแตหรำ พูด
ส่วนครูระวีวรรณ  สงค์เกื้อ ครูประจำชั้นป.3 โรงเรียนบ้านปิใหญ่ พูดอย่างชื่นชมว่า “เด็กมาค่ายแล้ว เขากล้าขึ้นค่ะ”
โครงการพัฒนาชีวิตและการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน: การพัฒนาการอ่านและทักษาชีวิตที่จำเป็น เริ่มต้นจากความสำเร็จของโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน (2549-2555) และมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยต้องการขยายงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล จึงเลือกโรงเรียนในจังหวัดสตูลเป็นต้นแบบ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของเด็กและเสริมสร้างทักษะชีวิตที่จำเป็น เพื่อแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน หลังจากพบว่ามีเด็กอายุระหว่าง 6-12 ปี ในพื้นที่ชนบทเป็นจำนวนมากมีทักษะการอ่านและการสื่อสารต่ำกว่ามาตราฐานของเด็กในวัยเดียวกัน นอกจากนี้ทักษะการอ่านที่เพิ่มพูนจะช่วยเปิดโลกทัศน์ให้กับเด็กๆ อีกด้วย โครงการพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะชีวิตที่จำเป็นของเด็กได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 และจะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2560 มูลนิธิฯ มุ่งที่จะพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะชีวิตให้กับนักเรียน ไม่เพียงแต่เพื่อปรับปรุงความสามารถด้านการอ่าน แต่ยังเสริมสร้างทักษะด้านการวิเคราะห์และสรุปข้อมูล การสื่อสาร การแก้ปัญหา การบริหารอารมณ์ ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และการมีความรับผิดชอบต่อชุมชน กิจกรรมของโครงการประกอบด้วย การปรับปรุงห้องสมุดและเพิ่มจำนวนหนังสือที่น่าสนใจและเหมาะสมกับเด็ก การเสริมทักษะด้านการอ่านภาษาไทยหลังเลิกเรียน ค่ายทักษะชีวิต และทัศนศึกษา