Skip directly to content

ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนนิทรรศการ "รวมพลังอาหารปลอดภัย ถวายแด่แม่ของแผ่นดิน" ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2546

ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนนิทรรศการ "รวมพลังอาหารปลอดภัย ถวายแด่แม่ของแผ่นดิน" ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2546


ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนนิทรรศการ "รวมพลังอาหารปลอดภัย ถวายแด่แม่ของแผ่นดิน" ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ด้วยเงินจำนวน 2 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2546 สำหรับวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยในเรื่องปากเรื่องท้องของประชาชน โดยจัดให้มีโครงการตามพระราชดำริหลายโครงการ ล้วนเป็นโครงการที่พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรในเรื่องการประกอบอาชีพ ปัญหาสุขอนามัย และปัญหาด้านโภชนาการ โดยเฉพาะในเรื่องอาหาร นอกจากนี้ กิจกรรมภายในงานยังเป็นการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องโภชนาการอย่างปลอดภัย การเลือกซื้อวัตถุดิบที่ปลอดสารปนเปื้อน การเลือกซื้ออาหารแปรรูปและอาหารปรุงสำเร็จที่สะอาดถูกสุขอนามัย โดยให้สังเกตสัญลักษณ์ต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข อาทิ ป้ายตลาดสดน่าซื้อ ป้าย อย.และป้าย Food Safety และ Clean Food Good Taste เป็นต้น