Skip directly to content

มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย เข้าร่วมเป็นวิทยากร บอกเล่ามุมมอง “ความรับผิดชอบต่อสังคม” อภิปรายผ่านหัวข้อ “มองความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านมุมผู้ใช้บัณฑิต”

มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย เข้าร่วมเป็นวิทยากร บอกเล่ามุมมอง “ความรับผิดชอบต่อสังคม” อภิปรายผ่านหัวข้อ “มองความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านมุมผู้ใช้บัณฑิต”

“จิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคม คงไม่ใช่เรื่องที่จะเรียนรู้กันผ่านตำรา เป็นเรื่องที่ต้องลองลงมือปฎิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และซึมซับไปเรื่อยๆ เราเองเชื่อในแนวคิดนี้และก็นำมาใช้กับนักศึกษาทุนของมูลนิธิไฟเซอร์ฯ ด้วยเช่นกัน โดยบังคับให้นักศึกษาทุนของเราต้องทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้สังคม อย่างน้อย 16 ชั่วโมง ต่อปี โดยชี้ให้เค้าเห็นว่าในฐานะนักศึกษาทุน บทบาทของคุณในวันนี้คือผู้รับจากมูลนิธิฯ แต่ในขณะเดียวกันนักศึกษาทุนก็ควรต้องเรียนรู้ถึงบทบาทของการเป็นผู้ให้ที่ดีด้วย  เราเชื่อว่านี่คือจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่จะช่วยให้สร้างจิตสำนึกของบัณฑิตจบใหม่ให้รู้จักการทำประโยชน์กลับคืนกับสังคม หรือผู้อื่นได้ต่อไป ” 

31 กรกฎาคม – มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย โดย คุณกล้วยไม้ นุชนิยม กรรมการและเลขานุการ ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติเขตภาคกลาง และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่จัดประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยบนเส้นทางเสริมสร้างคุณลักษณะความรับผิดชอบต่อสังคม” ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอภิปราย หัวข้อ “มองความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านมุมผู้ใช้บัณฑิต”
 
คุณกล้วยไม้ นุชนิยม กล่าวว่า “เราเชื่อว่าการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราทุกคนหรือทุกองค์กรควรให้ความสำคัญ แนวคิดหลักของบริษัท ไฟเซอร์ฯ ในเรื่องการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมคือการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ยึดมั่นในจรรยาบรรณด้านวิชาชีพ ซึ่งเป็นหน้าที่พื้นฐานในฐานะพลเมืองที่ดี แต่อีกสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญไม่แพ้กันคือการทำกิจกรรมเพื่อสังคมผ่านมูลนิธิไฟเซอร์ ประเทศไทย โดยเรามีหลักคิดง่ายๆ ก็คือการเลือกทำในสาขาที่เรามีความรู้ ความถนัดและเชื่อว่ากิจกรรมนั้นๆ จะก่อให้เกิดประโยชน์กับคนในสังคมได้อย่างแท้จริง ไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันอย่างฉาบฉวย ดังนั้นจะเห็นว่ากิจกรรมเพื่อสังคมของมูลนิธิไฟเซอร์ฯ ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ทำอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด"
 
นอกจากนี้ ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้เข้าร่วมสัมมนา อีก 2 ท่าน คือ คุณสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ตัวแทน บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด และ ดร.ประวิตร ไวรุ่งเรืองกุล ตัวแทน บริษัท ซี.พี.คอนซูเมอร์โพรดักส์ จำกัด ดำเนินการอภิปรายโดย คุณประวีณมัย บ่ายคล้อย โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมฟังสัมมนากว่า 1,000 คน