Skip directly to content

มูลนิธิไฟเซอร์ฯ วางใจ วางอนาคตไว้กับคนเก่งและคนดี

มูลนิธิไฟเซอร์ฯ วางใจ วางอนาคตไว้กับคนเก่งและคนดี

5 กันยายน – มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยมุ่งมั่นพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุข มอบทุนการศึกษาเพื่อสร้างศักยภาพให้แก่นักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทุนการศึกษาจำนวน 350,000 บาทนี้จะช่วยให้นักศึกษาที่ผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับโอกาสและหล่อหลอมให้นักศึกษาเหล่านี้ได้เปลี่ยนเป็น “ผู้ให้” ในอนาคต คุณคริสเตียน มัลเฮอร์บี กรรมการ และคุณกล้วยไม้ นุชนิยม กรรมการและเลขานุการ เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้แก่ รศ. โฉมชบา สิรินันทน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและนักเรียนทุน ทุนการศึกษานี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการพัฒนาด้านบุคลากรทางการแพทย์ “อันยั่งยืน” ของมูลนิธิฯ