Skip directly to content

‘มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย’ มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

‘มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย’ มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

14 มิ.ย. 56 –  มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 ณ อาคารเรียนรวมและห้องปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในปีนี้มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ระดับชั้นปริญญาตรี จำนวน 10 ทุนๆละ 50,000 บาท นักศึกษาโครงการหลักสูตรแพทย์ 3 ปริญญา จำนวน 2 ทุนๆละ 100,000 บาท และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ระดับชั้นปริญญาตรี จำนวน 8 ทุนๆละ 50,000 บาท รวม 20 ทุน เป็นเงิน 1,100,000 บาท
 
มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2544 ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและการศึกษาในประเทศไทย โดยร่วมกับชุมชนท้องถิ่นจัดกิจกรรมการกุศลที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดบุคลากรทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้มีมากขึ้น รวมทั้งยกระดับมาตรฐานความรู้และความสามารถของบุคลากรสาธารณสุขในประเทศไทย
จนถึงวันนี้ มูลนิธิฯ ได้ให้การสนับสนุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 40 ล้านบาทแก่นักเรียนและนักศึกษา 255 ราย โดยตั้งเกณฑ์ว่านอกจากผู้ได้รับทุนจะต้องมีผลการเรียนที่ดีแล้ว ยังต้องมีจิตอาสา อุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องดังปณิธานของมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย

มร. คริสเตียน มัลเฮอร์บี กรรมการ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย และ รศ.นพ. สุรพล เวียงนนท์ อาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (โครงการแพทย์ 3 ปริญญา)  


 มร. คริสเตียน มัลเฮอร์บี กรรมการ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย และ รศ.นพ. สุรพล เวียงนนท์ อาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ระดับปริญญาตรี)
 

คุณกล้วยไม้ นุชนิยม กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย และ   ผศ.ดร. ศรีสมพร ปรีเปรม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

มร. คริสเตียน มัลเฮอร์บี กรรมการ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย และคุณกล้วยไม้      นุชนิยม กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ถ่ายภาพร่วมกับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ได้รับทุนจากมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย