Skip directly to content

มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม

มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม

1 กรกฎาคม 2556 - มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยมอบทุนสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้โครงการ “แปรองค์ความรู้ด้านสุขภาพสู่การปฏิบัติในระดับชุมชน” โดยร่วมมือกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ในการประยุกต์ความรู้และการวิจัยด้านสุขภาพไปใช้ในการปฏิบัติการจริงเพื่อชุมชน โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยนิสิตแพทย์ให้รู้จักวินิจฉัยปัญหาสุขภาพของชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เพื่อใช้ในแก้ไขปัญหาในระดับชุมชน ทั้งยังช่วยสังเคราะห์ประสบการณ์ของนิสิตจากการวินิจฉัยปัญหาสุขภาพชุมชน การวางแผนเชิงกลยุทธ์ และแก้ปัญหา ออกมาเป็นรูปธรรม
 
ในปีการศึกษา 2556 มูลนิธิฯ ได้มอบทุน 200,000 บาท แก่นิสิตแพทย์จำนวน 200 คน ซึ่งจะถูกแบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม หมุนเวียนกันลงพื้นที่ โดยความร่วมมือจากโรงพยาบาลชุมชน และมูลนิธิฯ จะสนับสนุนกิจกรรมภาคปฏิบัตินี้ในปีการศึกษา 2557 จำนวน 200,000 บาท อีกด้วย
 
นอกเหนือจากประโยชน์ด้านสุขภาวะของชุมชนแล้ว มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย มุ่งหวังให้การสนับสนุนในครั้งนี้เป็นการวางรากฐานวิชาชีพด้านการแพทย์และการสาธารณกุศล ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม การฝึกอบรมและการศึกษา การค้นคว้าวิจัยและการพัฒนา เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้แก่นิสิตแพทย์อีกด้วย

คุณกัญธลีวัลย์ ช่วยบุญ ผู้จัดการมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย (ที่ 2 จากขวา) ศ.ดร.นพ. พรชัย สิทธิศรัณย์กุลหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมฯ (ที่ 2 จากซ้าย) ถ่ายรูปร่วมกับ อ. นพ.ธีระ วรธนารัตน์ ผู้รับผิดชอบโครงการ (ขวาสุด) และ รศ.ดร.นพ.วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านสร้างเสริมสุขภาพ (ซ้ายสุด)

อ. นพ.ธีระ วรธนารัตน์ กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ “แปรองค์ความรู้ด้านสุขภาพสู่การปฏิบัติในระดับชุมชน”

นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมการปฐมนิเทศโครงการ