Skip directly to content

มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยมอบทุนการศึกษาและเยี่ยมชมโครงการเพื่อผู้ป่วยเอดส์ จ.ขอนแก่น

มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยมอบทุนการศึกษาและเยี่ยมชมโครงการเพื่อผู้ป่วยเอดส์ จ.ขอนแก่นดร. สายสุรี จุติกุล กรรมการมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย พร้อมด้วยคุณอนุตรา สินชัยพานิช กรรมการบริหาร และภ.ญ. กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ กรรมการที่ปรึกษา มอบทุนการศึกษาแก่ตัวแทนจากคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในปีการศึกษา 2007-2008 มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนปัจจัยด้านทุนทรัพย์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งสิ้น 22 คน รวมเป็นเงินกว่า 1.1 ล้านบาท
 

 
 นอกจากนี้คณะกรรมการมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยยังได้เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ “ปาท่องโก๋” – เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ณ ศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่นอีกด้วย และในโอกาสนี้คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานผู้ติดเชื้อ และบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่สมาชิกในโครงการอีกด้วย นับตั้งแต่เริ่มต้นในปี 2004 โครงการ “ปาท่องโก๋”ได้ให้ความช่วยเหลือสมาชิกไปแล้วกว่า 822 รายทั่วประเทศ