Skip directly to content

มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ และเภสัชฯ ม.เชียงใหม่

มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ และเภสัชฯ ม.เชียงใหม่


พลโท นพ. สุปรีชา โมกขะเวส กรรมการมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย พร้อมด้วยคุณอนุตรา สินชัยพานิช กรรมการบริหาร และคุณกุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ กรรมการที่ปรึกษา มอบเช็คเงินสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ รศ. อรวรรณ ทิตย์วรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 
กิจกรรมมอบทุนการศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาของมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ในปีการศึกษา 2550-2551 มูลนิธิฯ มีเป้าหมายขยายการช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนปัจจัยด้านทุนทรัพย์แก่นักเรียนทั้งสิ้น 108 คน ในสถานศึกษารวมทั้งสิ้น 8 แห่งในประเทศไทย เวียดนามและกัมพูชา รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 4.47 ล้านบาท
​​​​​​​