Skip directly to content

มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเภสัช มหิดล

on Thu, 08/03/2017 - 04:22

มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเภสัช มหิดล

 

28 สิงหาคม 2557 – ดร.กิตติมา ศรีวัฒนกุล ผู้จัดการมูลนิธิอาวุโส เป็นตัวแทนมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสพิธีไหว้ครูของคณะฯ ในปีการศึกษา 2557 นี้ มูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษาซึ่งเป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาให้แก่นักเรียนทุนจำนวน 8 ทุนๆ ละ 50,000 บาท รวม 400,000 บาท โดยมูลนิธิฯ หวังว่าทุนการศึกษานี้จะก่อประโยชน์สูงสุดทางการศึกษาและผู้รับทุนจะเติบโตเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพเพื่อนำความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาระบบสาธารณสุขของสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน ในโอกาสนี้นักเรียนทุนยังได้มอบพวงมาลัยไหว้ครูให้กับ ดร.กิตติมา เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาและขอพรในฐานะที่เคยเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาของมหาวิทยาลัยมหิดลอีกด้วย