Skip directly to content

มูลนิธิฯ สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ มธ.

มูลนิธิฯ สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ มธ.


13 กันยายน – มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย มอบทุน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสนี้ คุณกัญธลีวัลย์ ช่วยบุญ ผู้จัดการมูลนิธิฯ ได้เรียนเชิญ รศ. นพ. ปรีชา วาณิชเศรษฐกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์  รศ. ปนัดดา โรจน์พิบูลสถิตย์ รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งนักศึกษาทุนร่วมกิจกรรมพบปะนักเรียนทุนมูลนิธิไฟเซอร์ในเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะสร้างเครือข่ายนักเรียนทุนฯ และปลูกฝังวัฒนธรรมการตอบแทนคืนสู่สังคมแก่นักศึกษาแพทย์อีกด้วย