Skip directly to content

มอบทุนการศึกษา 5.74 ล้านบาท

มอบทุนการศึกษา 5.74 ล้านบาท

มิถุนายน 2554 – มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย มอบทุนการศึกษาประจำปี 2554 แก่นักเรียนนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ จำนวน 112 คน มูลค่า 5,474,000 บาท มูลนิธิฯ ได้ริเริ่มโครงการส่งเสริมการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนาความรู้และวิทยาการ ส่งเสริมให้เกิดบุคลากรสาธารณสุขให้มีมากขึ้น ทั้งนี้ ทุนมูลนิธิฯ เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องที่มอบให้กับผู้ที่มีผลการเรียนดี และอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
นับตั้งแต่ปี 2546 ทุนมูลนิธิฯ กว่า 30 ล้านบาท ช่วยพัฒนาความรู้และจริยธรรมนักเรียนนักศึกษากว่า 200 ราย ให้พร้อมที่จะจบออกมาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ และเป็นผู้มีจิตอาสาในการทำประโยชน์ตอบแทนคืนแก่สังคม

รศ.นพ. นิเวศน์ นันทจิต คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับมอบทุนการศึกษาจากคุณเจษฏา สุพรรณชนะบุรีและ
คุณธีรพงศ์ ครองหินลาด ตัวแทนมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย

รองศาสตราจารย์โฉมชบา สิรินันทน์ รองคณบดีฝ่ากิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี รับมอบทุนการศึกษา
จากตัวแทนมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย  นำโดยคุณวิภาวรรณ ศิริโภค


คุณสิรดา ลออธรรม คุณสกุณา อรุณรักษ์วิลาส
คุณณัฐเดช อังวัฒนพานิช และคุณวนิดา หมั่นผดุงกิจ เข้าพบ ผศ. ดร. แพทย์หญิงสุนันทา ฉันทกาญจน์
รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  เพื่อมอบทุนการศึกษามูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย

ภญ. กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ กรรมการที่ปรึกษามูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย และผู้บริหาร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ่ายรูปร่วมกับนักศึกษาทุนในโอกาสมอบทุนการศึกษา
และพิธีไหว้ครูคณะฯ

นพ.ศักดิ์ชัย แซ่เฮ้ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และคณะ รับมอบทุนสนับสนุนการศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จากตัวแทนมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย

พล.อ.อ.นพ.อวยชัย  เปลื้องประสิทธิ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
รับมอบทุนการศึกษา จาก คุณจักกริช อัครมณี ตัวแทนมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย