Skip directly to content

มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
6 มิถุนายน 2556 – มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย มอบทุนการศึกษาประจำปี 2556 แก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 8 คน มูลค่า 400,000 บาท เนื่องในโอกาสพิธีไหว้ครูของคณะฯ
มูลนิธิฯ ได้ริเริ่มโครงการส่งเสริมการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนาความรู้และ วิทยาการ ส่งเสริมให้เกิดบุคลากรสาธารณสุขให้มีมากขึ้น ทั้งนี้ ทุนมูลนิธิฯ เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องที่มอบให้กับผู้ที่มีผลการเรียนดี และอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2546 ทุนมูลนิธิฯ ช่วยพัฒนาความรู้และจริยธรรมนักเรียนนักศึกษากว่า 255 ราย ให้พร้อมที่จะจบออกมาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ และเป็นผู้มีจิตอาสา ในการทำประโยชน์ตอบแทนคืนแก่สังคม

คุณกัญธลีวัลย์ ช่วยบุญ ผู้จัดการมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย และ คุณปุณยธร ธรรมไชยธรรศ ผู้จัดการเขต บริษัทไฟเซอร์ ประเทศไทย ร่วมถ่ายภาพกับนักศึกษาทุนในโอกาสมอบทุนการศึกษาและไหว้ครูคณะฯ