Skip directly to content

พัฒนาคุณภาพชีวิต

พัฒนาคุณภาพชีวิต

 
            มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชีวิตของคนไทย ผ่านโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับผู้ที่ได้รับเชื้อเอชไอวี โครงการพัฒนาเยาวชนในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
สึนามิ และโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะชีวิตที่จำเป็นของเด็ก
 
            โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ของมูลนิธิฯ ได้มีส่วนช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เพิ่มพูนความรัก ความนับถือและภาคภูมิใจในตัวเอง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น พร้อมรับมือกับความท้าท้ายในชีวิตและกล้าลงมือสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับตนเองและชุมชน  
 
            ชีวิตที่ยั่งยืน
 
            เราได้ริเริ่มโครงการ “ปาท่องโก๋” ซึ่งเป็นโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับผู้ที่ได้รับเชื้อเอชไอวี ในปี 2547 ที่ช่วยให้ความฝันของพวกเขาที่จะได้มีกิจการเล็กๆ เป็นของตัวเองเป็นจริง โครงการนี้ออกแบบมาเพื่อให้โอกาสแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้มีรายได้ที่ยั่งยืน โดยมีเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ คือ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีต้องจับคู่กับผู้ที่ไม่ติดเชื้อ ซึ่งอาจเป็นญาติ เพื่อน หรือคู่สมรส นอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือด้านอาชีพ โครงการนี้ยังเป็นหนึ่งในความพยายามที่ช่วยลบอคติและสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อผู้ติดเชื้อด้วย
 
            เมล็ดพันธุ์แห่งอนาคต
            โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ในการร่วมสร้างอนาคตที่ดีให้แก่ประเทศชาติ โครงการนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2549 โดยร่วมมือกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติสึนามิในจังหวัดพังงา
 
            โครงการพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะชีวิตที่จำเป็นของเด็ก เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เราได้ร่วมมือกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยพัฒนาทักษะการอ่านและเสริมสร้างทักษะชีวิตอื่นๆ ที่จำเป็นให้กับเด็กนักเรียนในจังหวัดสตูล
 
 
โครงการปาท่องโก๋
 
            มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ร่วมมือกับ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ได้ริเริ่มโครงการ “ปาท่องโก๋” เพื่อช่วยผู้ที่ได้รับเชื้อเอชไอวีให้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิต มีรายได้ที่ยั่งยืน และสามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ
 
            เงื่อนไขของโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ คือ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีจะต้องจับคู่มายื่นกู้พร้อมกับผู้ไม่ติดเชื้อ ซึ่งอาจเป็นญาติ เพื่อน หรือคู่สมรส ผู้ได้รับอนุมัติยังได้รับการอบรมให้ความรู้เรื่องการทำธุรกิจอีกด้วย  วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ คือ เพื่อให้โอกาสด้านความมั่นทางเศรษฐกิจและเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตให้กับผู้ติดเชื้อเอชไอวี และเพื่อลบอคติและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ
   
            โครงการนี้เริ่มขึ้นเมื่อปี 2547 และดำเนินการเรื่อยมา ปัจจุบันมีผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนี้แล้วกว่า 1,300 คน มีการอนุมัติปล่อยเงินกู้ออกไปกว่า 30 ล้านบาท นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือด้านการเงินแล้ว โครงการนี้ยังเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้ทำงานร่วมกับผู้ไม่ติดเชื้อ อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี โดยเราได้เปิดโครงการนี้ในกรุงเทพและอีกห้าจังหวัดคือ เชียงใหม่ ชลบุรี เชียงราย นครราชสีมา และขอนแก่น
 
            โครงการ “ปาท่องโก๋” ได้รับยกย่องให้เป็นโครงการตัวอย่างดีเด่น (Best Practice) จากโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ หรือ USAIDS และได้รับรางวัล Asian CSR Awards for the Year 2011
 
 
โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน
 
            มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ได้ริเริ่มโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนขึ้นในปี 2549 โดยมอบโอกาสให้เด็กผู้ประสบภัยสึนามิได้พัฒนาศักยภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ์ ผ่านการเรียนรู้ทักษะชีวิตในด้านต่างๆ เราได้ร่วมมือกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัดค่ายอบรมทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดพังงา โดยได้บริจาคเงินไปแล้วกว่า 6 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน 
 
            ช่วงสองปีแรกของการจัดทำโครงการนี้ (2549-2550) เราเน้นการให้ทักษะที่จะช่วยให้เด็กสามารถช่วยผู้ปกครองลดรายจ่ายภายในบ้านและมีรายได้พิเศษ  ต่อมาเราเน้นเรื่องการพัฒนาชุมชนบ้านเกิดและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบุคลิกนิสัยที่ดีและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน ภายใต้หัวข้อต่างๆ กัน ได้แก่ “ไกด์น้อยอาสา พาคุณท่องเที่ยว” หรือ I Will Be Your Guide (ปี 2553) “ทะเลสวยด้วยมือเยาวชน” หรือ Beautiful Sea by Young Hands (ปี 2554) และ “เตรียมพร้อมสู่อนาคตที่สดใส” หรือ Get Ready for the Future (ปี 2555)
 
 
โครงการพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะชีวิตที่จำเป็นของเด็ก
 
            จากความสำเร็จของโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยและมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จึงขยายงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดสตูล โครงการพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะชีวิตที่จำเป็นของเด็ก ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของเด็กและเสริมสร้างทักษะชีวิตที่จำเป็น เพื่อแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน หลังจากพบว่ามีเด็กอายุระหว่าง 6-12 ปี ในพื้นที่ชนบทเป็นจำนวนมากที่มีทักษะการอ่านและการสื่อสารต่ำกว่ามาตราฐานของเด็กในวัยเดียวกัน
 
            การสนับสนุนการปรับปรุงทักษะดังกล่าวมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในขณะที่ประเทศไทยกำลังเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเปิดเสรีเศรษฐกิจอาเซียนที่จะมาถึงในปี 2558 ผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อปี 2551 พบว่าเด็กไทยอ่านหนังสือนอกเวลาเรียนที่ไม่ใช่หนังสือเรียน เฉลี่ยปีละ 5 เล่ม เมื่อเทียบกับเด็กในประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ มาเลเซีย เฉลี่ย 40 เล่มต่อปี สิงคโปร์ 45 เล่มต่อปี และเวียดนาม 60 เล่มต่อปี นอกจากนี้ผลการศึกษาทั่วโลกโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเมื่อปี 2552 พบว่าทักษะการอ่านของเด็กไทยอยู่อันดับที่ 59 เมื่อเทียบกับเด็กในวัยเดียวกันจากทั้งหมด 65 ประเทศที่ทำการสำรวจ
 
            ปัญหาที่พบในพื้นที่ชนบทในจังหวัดสตูล ได้แก่ จำนวนครูไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน การขาดแคลนหนังสือและอุปกรณ์การเรียน และการขาดแรงกระตุ้นจากพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งต้องหาเช้ากินค่ำ ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างรายวันเป็นชาวประมงหรือชาวสวนกรีดยาง และมีทักษะด้านการอ่านที่จำกัดเช่นกัน 
 
            โครงการนี้มีระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี เรามุ่งที่จะพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะชีวิตให้กับเด็กนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 – 4  ที่โรงเรียนบ้านปิใหญ่และโรงเรียนบ้านตูแตหรา ในอำเภอละงู จังหวัดสตูลโดยไม่เพียงแต่จะปรับปรุงความสามารถด้านการอ่าน แต่ยังเสริมสร้างทักษะด้านการวิเคราะห์และสรุปข้อมูล การสื่อสาร การแก้ปัญหา การบริหารอารมณ์ ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และการมีความรับผิดชอบต่อชุมชน กิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการนี้ คือ การปรับปรุงห้องสมุดและเพิ่มจำนวนหนังสือที่น่าสนใจและเหมาะสมกับเด็ก นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมอื่นๆ เช่น ค่ายทักษะชีวิตและการปั้นดินน้ำมัน เพื่อสอนทักษะชีวิตในภาคปฏิบัติ ซึ่งทักษะเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนสามารถก้าวเดินไปยังจุดหมายที่ตั้งไว้ และทำความฝันให้เป็นความจริงขึ้นมาได้