Skip directly to content

การมอบทุนการกุศล และการสนับสนุนในด้านวิชาการให้แก่ กระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับความรู้เรื่องเอดส์/เอ็ชไอวี

การมอบทุนการกุศล และการสนับสนุนในด้านวิชาการให้แก่ กระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับความรู้เรื่องเอดส์/เอ็ชไอวี


 
กระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย (กสส.) มูลนิธิไฟเซอร์แห่งประเทศไทยได้จัดหาทุนเป็นจำนวน 6.85 ล้านบาท (171,300 เหรียญสหรัฐ) และความช่วยเหลือด้านวิชาการแด่ กสส. โครงการได้เริ่มต้นเมื่อเดือน มิถุนายน 2003 เป็นการร่วมมือระหว่าง หน่วยงานสำหรับโรคเอดส์, TB, STIs, ศูนย์ป้องกันโรคติดต่อ, และ ศูนย์สุขภาพจิต โดยมีจุดประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อฝึกสอนแพทย์ และผู้ให้คำปรึกษา ใน 400 ชุมชนทั่วประเทศ และดูแลรักษาสุขภาพจิตของผู้ป่วยเอ็ชไอวี/เอดส์ 2. เพื่อสนับสนุนทางด้านวิชาการ และทุนทรัพย์สำหรับพัฒนาเวปไซด์ความรู้เกี่ยวกับเอดส์/เอ็ชไอวี ของ กสส. (www.aidsthai.org/care) ; เวปนี้จะทำหน้าที่เป็นศูนย์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเอดส์/เอ็ชไอวีของประเทศ และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนคำปรึกษาระหว่างผู้เชี่ยวชาญกับบุคลากรด้านสุขภาพ บทเรียนที่ได้รับ เมื่อมีความคิดสร้างสรรค์และมุ่งมั่นที่จะป้องกันและเผยแพร่ข้อมูลเรื่องเอดส์/เอ็ชไอวี แต่การที่จะทำให้เป็นผลสำเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป จะต้องได้รับความร่วมแรงร่วมใจ, คำมั่นสัญญา และความเชื่อมั่นจากฝ่ายต่างๆ เพื่อให้ความก้าวหน้าแต่ละขั้นมีความคุ้มค่าอย่างยิ่ง คำแนะนำ ความร่วมมือจากภาคเอกชน และการเน้นในด้านวิทยาศาสตร์และสาธารณสุข เป็นส่วนร่วมที่สำคัญในการสนับสนุนรัฐบาลแก้ปัญหากับช่วงวิกฤตของเอดส์/เอ็ชไอวี ความช่วยเหลือนั้นมีมากไปกว่าการรักษาทางแพทย์ ด้วยคุณสมบัติสำคัญของภาคเอกชนที่ใช้ความสร้างสรรค์มาช่วยเผยแพร่ความรู้ เพื่อป้องกันโรค นอกจากนั้นโครงการ “สินเชื่อเงินกู้ส่วนย่อย” ได้แสดงให้เห็นว่า บริษัทเอกชนสามารถยื่นมือเข้าช่วยเหลือผู้ที่อยู่ร่วมกับผู้ป่วยโดยตรงด้วยการใช้วิธีแก้ปัญหาแบบสมัยใหม่ เพื่อให้คนเหล่านั้นได้มีอิสระในการช่วยเหลือตนเอง