• Career

 • News

 • Partners

 • Healthcare Professional

 • Connect with Us

 • Career

 • News

 • Partners

 • Healthcare Professional

 • Connect with Us

 • Terms of Use

 • Privacy Policy

HOT TOPIC Placeholder

 Pfizer Thailand Foundation

                                                                                            

พัฒนาคุณภาพชีวิต

พัฒนาคุณภาพชีวิต

       มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชีวิตของคนไทย ผ่านโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับผู้ที่ได้รับเชื้อเอชไอวี โครงการพัฒนาเยาวชนในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ

สึนามิ และโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะชีวิตที่จำเป็นของเด็ก

      โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ของมูลนิธิฯ ได้มีส่วนช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เพิ่มพูนความรัก ความนับถือและภาคภูมิใจในตัวเอง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น พร้อมรับมือกับความท้าท้ายในชีวิตและกล้าลงมือสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับตนเองและชุมชน

     ชีวิตที่ยั่งยืน 

     เราได้ริเริ่มโครงการ “ปาท่องโก๋” ซึ่งเป็นโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับผู้ที่ได้รับเชื้อเอชไอวี ในปี 2547 ที่ช่วยให้ความฝันของพวกเขาที่จะได้มีกิจการเล็กๆ เป็นของตัวเองเป็นจริง โครงการนี้ออกแบบมาเพื่อให้โอกาสแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้มีรายได้ที่ยั่งยืน โดยมีเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ คือ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีต้องจับคู่กับผู้ที่ไม่ติดเชื้อ ซึ่งอาจเป็นญาติ เพื่อน หรือคู่สมรส นอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือด้านอาชีพ โครงการนี้ยังเป็นหนึ่งในความพยายามที่ช่วยลบอคติและสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อผู้ติดเชื้อด้วย

      เมล็ดพันธุ์แห่งอนาคต

      โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ในการร่วมสร้างอนาคตที่ดีให้แก่ประเทศชาติ โครงการนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2549 โดยร่วมมือกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติสึนามิในจังหวัดพังงา

      โครงการพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะชีวิตที่จำเป็นของเด็ก เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เราได้ร่วมมือกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยพัฒนาทักษะการอ่านและเสริมสร้างทักษะชีวิตอื่นๆ ที่จำเป็นให้กับเด็กนักเรียนในจังหวัดสตูล

โครงการปาท่องโก๋

​​​​​​​      มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ร่วมมือกับ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ได้ริเริ่มโครงการ “ปาท่องโก๋” เพื่อช่วยผู้ที่ได้รับเชื้อเอชไอวีให้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิต มีรายได้ที่ยั่งยืน และสามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ

      เงื่อนไขของโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ คือ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีจะต้องจับคู่มายื่นกู้พร้อมกับผู้ไม่ติดเชื้อ ซึ่งอาจเป็นญาติ เพื่อน หรือคู่สมรส ผู้ได้รับอนุมัติยังได้รับการอบรมให้ความรู้เรื่องการทำธุรกิจอีกด้วย  วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ คือ เพื่อให้โอกาสด้านความมั่นทางเศรษฐกิจและเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตให้กับผู้ติดเชื้อเอชไอวี และเพื่อลบอคติและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ 

       โครงการนี้เริ่มขึ้นเมื่อปี 2547 และดำเนินการเรื่อยมา ปัจจุบันมีผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนี้แล้วกว่า 1,300 คน มีการอนุมัติปล่อยเงินกู้ออกไปกว่า 30 ล้านบาท นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือด้านการเงินแล้ว โครงการนี้ยังเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้ทำงานร่วมกับผู้ไม่ติดเชื้อ อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี โดยเราได้เปิดโครงการนี้ในกรุงเทพและอีกห้าจังหวัดคือ เชียงใหม่ ชลบุรี เชียงราย นครราชสีมา และขอนแก่น

      โครงการ “ปาท่องโก๋” ได้รับยกย่องให้เป็นโครงการตัวอย่างดีเด่น (Best Practice) จากโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ หรือ USAIDS และได้รับรางวัล Asian CSR Awards for the Year 2011

โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน

       มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ได้ริเริ่มโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนขึ้นในปี 2549 โดยมอบโอกาสให้เด็กผู้ประสบภัยสึนามิได้พัฒนาศักยภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ์ ผ่านการเรียนรู้ทักษะชีวิตในด้านต่างๆ เราได้ร่วมมือกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัดค่ายอบรมทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดพังงา โดยได้บริจาคเงินไปแล้วกว่า 6 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

      ช่วงสองปีแรกของการจัดทำโครงการนี้ (2549-2550) เราเน้นการให้ทักษะที่จะช่วยให้เด็กสามารถช่วยผู้ปกครองลดรายจ่ายภายในบ้านและมีรายได้พิเศษ  ต่อมาเราเน้นเรื่องการพัฒนาชุมชนบ้านเกิดและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบุคลิกนิสัยที่ดีและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน ภายใต้หัวข้อต่างๆ กัน ได้แก่ “ไกด์น้อยอาสา พาคุณท่องเที่ยว” หรือ I Will Be Your Guide (ปี 2553) “ทะเลสวยด้วยมือเยาวชน” หรือ Beautiful Sea by Young Hands (ปี 2554) และ “เตรียมพร้อมสู่อนาคตที่สดใส” หรือ Get Ready for the Future (ปี 2555) 

โครงการพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะชีวิตที่จำเป็นของเด็ก

      จากความสำเร็จของโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยและมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จึงขยายงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดสตูล โครงการพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะชีวิตที่จำเป็นของเด็ก ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของเด็กและเสริมสร้างทักษะชีวิตที่จำเป็น เพื่อแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน หลังจากพบว่ามีเด็กอายุระหว่าง 6-12 ปี ในพื้นที่ชนบทเป็นจำนวนมากที่มีทักษะการอ่านและการสื่อสารต่ำกว่ามาตราฐานของเด็กในวัยเดียวกัน

      การสนับสนุนการปรับปรุงทักษะดังกล่าวมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในขณะที่ประเทศไทยกำลังเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเปิดเสรีเศรษฐกิจอาเซียนที่จะมาถึงในปี 2558 ผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อปี 2551 พบว่าเด็กไทยอ่านหนังสือนอกเวลาเรียนที่ไม่ใช่หนังสือเรียน เฉลี่ยปีละ 5 เล่ม เมื่อเทียบกับเด็กในประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ มาเลเซีย เฉลี่ย 40 เล่มต่อปี สิงคโปร์ 45 เล่มต่อปี และเวียดนาม 60 เล่มต่อปี นอกจากนี้ผลการศึกษาทั่วโลกโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเมื่อปี 2552 พบว่าทักษะการอ่านของเด็กไทยอยู่อันดับที่ 59 เมื่อเทียบกับเด็กในวัยเดียวกันจากทั้งหมด 65 ประเทศที่ทำการสำรวจ 

      ปัญหาที่พบในพื้นที่ชนบทในจังหวัดสตูล ได้แก่ จำนวนครูไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน การขาดแคลนหนังสือและอุปกรณ์การเรียน และการขาดแรงกระตุ้นจากพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งต้องหาเช้ากินค่ำ ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างรายวันเป็นชาวประมงหรือชาวสวนกรีดยาง และมีทักษะด้านการอ่านที่จำกัดเช่นกัน

      ​​​​​​​โครงการนี้มีระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี เรามุ่งที่จะพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะชีวิตให้กับเด็กนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 – 4  ที่โรงเรียนบ้านปิใหญ่และโรงเรียนบ้านตูแตหรา ในอำเภอละงู จังหวัดสตูลโดยไม่เพียงแต่จะปรับปรุงความสามารถด้านการอ่าน แต่ยังเสริมสร้างทักษะด้านการวิเคราะห์และสรุปข้อมูล การสื่อสาร การแก้ปัญหา การบริหารอารมณ์ ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และการมีความรับผิดชอบต่อชุมชน กิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการนี้ คือ การปรับปรุงห้องสมุดและเพิ่มจำนวนหนังสือที่น่าสนใจและเหมาะสมกับเด็ก นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมอื่นๆ เช่น ค่ายทักษะชีวิตและการปั้นดินน้ำมัน เพื่อสอนทักษะชีวิตในภาคปฏิบัติ ซึ่งทักษะเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนสามารถก้าวเดินไปยังจุดหมายที่ตั้งไว้ และทำความฝันให้เป็นความจริงขึ้นมาได้

 • ส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมการศึกษา
 • พัฒนาคุณภาพชีวิต
 • มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย เปิดค่าย “เรียนเล่นเห็นชีวิต” เดินหน้าพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชนสตูลต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
 • หนังสือเล่มยักษ์ ผลึกของการ “รวมพลัง...เป็นหนึ่ง” จากค่ายพัฒนาทักษะชีวิตครั้งที่ 3
 • ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ครั้งที่ 7
 • ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ครั้งที่ 6
 • ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ครั้งที่ 5
 • โครงการ “ปาท่องโก๋” ณ จังหวัดเชียงราย
 • นำชมความสำเร็จ “โครงการปาท่องโก๋” ณ จ. เชียงใหม่
 • มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัด “ค่ายพัฒนาศักยภาพ ผู้นำเยาวชน ครั้งที่ 4
 • มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยจัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนครั้งที่ 3
 • มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย และ PDA จัดโครงการอบรม “สภาพสุข สุขภาพ และการพัฒนา อาชีพเสริม” สำหรับสมาชิกโครงการปาท่องโก๋
 • มูลนิธิไฟเซอร์ฯ มอบทุนการศึกษาและจัดค่ายฯ ผู้นำให้เยาวชนผู้ประสบภัยสึนามิ จังหวัดพังงา
 • ไฟเซอร์-สมาคมเพื่อการพัฒนาประชากรและชุมชน : โครงการปาท่องโก๋
 • เรื่องราวความสําเร็จ
 • โครงการของเรา
Your Healthรอบรู้เรื่องยารอบรู้เรื่องโรคOur purposeไฟเซอร์ในประเทศไทยจริยธรรมองค์กรรางวัลไฟเซอร์กับสังคมไทยour scienceผลงานการค้นพบการวิจัยและพัฒนากว่าจะมาเป็นยาpfizer thailand foundationส่งเสริมสุขภาพส่งเสริมการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตเรื่องราวความสำเร็จโครงการของเรา