• Career

 • News

 • Partners

 • Healthcare Professional

 • Connect with Us

 • Career

 • News

 • Partners

 • Healthcare Professional

 • Connect with Us

 • Terms of Use

 • Privacy Policy

HOT TOPIC Placeholder

 Pfizer Thailand Foundation

                                                                                            

ส่งเสริมสุขภาพ

เพราะเราเห็นความสำคัญของร่างกายและจิตใจที่มนุษย์ทุกคนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข ดังนั้นเราจึงมอบโอกาสด้านส่งเสริมสุขภาพทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ

      โครงการและกิจกรรมช่วยเหลือสังคมของเราในด้านนี้ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ ความรู้-ความเข้าใจเรื่องสุขภาพ และความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

​​​​​​​      ความรู้-ความเข้าใจเรื่องสุขภาพ 

     นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องสุขภาพภายใต้หัวข้อโรคต่างๆ แก่ประชาชนแล้ว  มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยและมูลนิธิไฟเซอร์ ณ กรุงนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ยังได้เป็นผู้สนับสนุนการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งและการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ภายใต้ “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง” (Global Health Partnership – Thailand Cancer Control) โดยความร่วมมือของสมาคมโรคมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกา (American Cancer Society)

      นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังสนับสนุนการจัดตั้งห้องสมุดอิเล็คทรอนิก ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และโรงพยาบาลราชวิถี  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ห้องสมุดดังกล่าวยังเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล วารสารและรายงานทางการแพทย์ให้ผู้ประกอบอาชีพทางการแพทย์ได้ศึกษาค้นคว้าเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการและในอาชีพการงานด้วย

      ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

     ​​​​​​​มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ได้บริจาคเวชภัณฑ์เพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น ในปีที่เกิดภัยพิบัติสึนามิ เราได้บริจาคเงินกว่า 400 ล้านบาท บริจาคยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์อีกกว่า 2 พันล้านบาท ผ่านองค์กรการกุศลและหน่วยกู้ภัยต่างๆ โดยการสนับสนุนของมูลนิธิไฟเซอร์ ในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้เรายังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจนเนื่องจากผลกระทบจากเหตุการณ์สึนามิ และได้ร่วมมือกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพจิตสำหรับผู้ประสบภัยสึนามิ ในจังหวัดพังงา รวมระยะเวลาดำเนินการสองปี เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านฟื้นฟูเยียวยาสภาพจิตใจหลังเหตุการณ์รุนแรงได้ผ่านพ้นไป

      นอกจากนี้เรายังให้การสนับสนุน บ้าน “เฮือนฮัก” (Home of Love) ที่ซึ่งสมาชิกครอบครัวและเด็กที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังได้มีโอกาสอยู่ร่วมกันตั้งแต่ช่วงเตรียมการรักษา ระหว่างการรักษา ไปจนกระทั่งช่วงฟื้นฟูร่างกายหลังการรักษา ส่งผลดีทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อผู้ป่วยเด็ก ซึ่งถือเป็นการรักษาแบบองค์รวม (Holistic Approach)

      “เฮือนฮัก” ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งบ้านพักดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยเด็กและครอบครัวที่ต้องเดินทางไกลเพื่อมารับการรักษา

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง

​​​​​​​      มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยและมูลนิธิไฟเซอร์ ณ กรุงนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ได้สนับสนุนการอบรมให้ความรู้เรื่องการรักษาโรคมะเร็งและการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง (Global Health Partnership – Thailand Cancer Control) ซึ่งใช้งบประมาณทั้งสิ้น 21 ล้านบาท โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมโรคมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกา (American Cancer Society) ซึ่งทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการวางแผนจัดการอบรมให้กับบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัครผู้ช่วยดูแลผู้ป่วย โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนปี 2551-2554 ผ่านองค์กรทางการแพทย์ที่ให้การรักษาโรคมะเร็ง 5 แห่งในประเทศไทย ได้แก่

      1) มูลนิธิมิตรภาพบำบัด 

      2) ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

      3) สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

      4) มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย 
​​​​​​​
​​​​​​​      5) ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

      ​​​​​​​การอบรมเรื่องรักษาโรคมะเร็งและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง เป็นประโยชน์ต่อการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งตามสถานพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล โดยอาสาสมัครเหล่านี้ได้รับความรู้เพียงพอที่จะช่วยดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีฐานะยากจนในชนบท  การมีอาสาสมัครดังกล่าวไม่เพียงแต่ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร แต่ยังช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในชุมชนให้แน่นแฟ้น ยิ่งขึ้นอีกด้วย

บ้านพักสำหรับผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรังและครอบครัว

       มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุน บ้าน “เฮือนฮัก” (Home of Love) ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นโรงพยาบาลหลักที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์

      บ้านพักดังกล่าว เอื้อให้ผู้ป่วยเด็กที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ได้มีโอกาสพักอยู่กับครอบครัวระหว่างรับการรักษาซึ่งมีระยะเวลานาน ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น  ครอบครัวของผู้ป่วยเด็กเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านที่มีรายได้น้อยและต้องเดินทางไกลเพื่อพาลูกมารับการรักษาที่โรงพยาบาล 

      “เฮือนฮัก” มีการบริหารจัดการแบบองค์รวม (Holistic Approach) ซึ่งให้ความสำคัญทั้งกับสุขภาพกายและสุขภาพจิต เป็นบ้านพักในสถานพยาบาลที่เรียบง่าย สะอาด ปลอดภัย ให้ผู้ป่วยเด็กและครอบครัวรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่ที่บ้าน อีกทั้งเอื้อต่อความจำเป็นด้านสุขภาพร่างกาย สังคม ความรู้สึกและกำลังใจของคนไข้

 • ส่งเสริมสุขภาพ
 • มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย และ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวโครงการ “Pfizer’s 2 Missions: 1 Goal – สอง ภารกิจ เพื่อเป้าหมายหนึ่งเดียว” ร่วมสร้างสรรค์ เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าของคนไทย
 • จัดกิจกรรมเพื่อสังคมปรับปรุงโครงการบ้านพักชั่วคราวของผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรังและครอบครัว
 • “อาหารนั้นสำคัญไฉนในผู้ป่วยมะเร็ง”
 • โครงการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่เป็นมะเร็งองค์รวมแบบครบวงจร
 • ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Monitoring & Evaluation
 • การมอบทุนการกุศล และการสนับสนุนในด้านวิชาการให้แก่ กระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับความรู้เรื่องเอดส์/เอ็ชไอวี
 • ไฟเซอร์ ในงานมหกรรมสุขภาพถวายไท้ 72 พรรษาพระบรมราชินีนาถ
 • ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนนิทรรศการ "รวมพลังอาหารปลอดภัย ถวายแด่แม่ของแผ่นดิน" ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2546
 • มูลนิธิเอเชียร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตั้งคลีนิคเคลื่อนที่ “โครงการหมู่บ้านปลอดหินในไต”
 • ส่งเสริมการศึกษา
 • พัฒนาคุณภาพชีวิต
 • เรื่องราวความสําเร็จ
 • โครงการของเรา
Your Healthรอบรู้เรื่องยารอบรู้เรื่องโรคOur purposeไฟเซอร์ในประเทศไทยจริยธรรมองค์กรรางวัลไฟเซอร์กับสังคมไทยour scienceผลงานการค้นพบการวิจัยและพัฒนากว่าจะมาเป็นยาpfizer thailand foundationส่งเสริมสุขภาพส่งเสริมการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตเรื่องราวความสำเร็จโครงการของเรา