• Career

 • News

 • Partners

 • Healthcare Professional

 • Connect with Us

 • Career

 • News

 • Partners

 • Healthcare Professional

 • Connect with Us

 • Terms of Use

 • Privacy Policy

HOT TOPIC Placeholder

 Pfizer Thailand Foundation

                                                                                            

ส่งเสริมการศึกษา

มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศที่กำลังพัฒนา เราจึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาด้านการแพทย์ เพื่อช่วยให้ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อประชาชน โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 12 แห่งในประเทศไทย กัมพูชาและเวียดนาม

      ตั้งแต่ปี 2546 เราได้มอบทุนการศึกษาโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่วางแผนการเรียนต่อในสาขาแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยเราได้คัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม

      ปัจจุบันเราได้มอบทุนการศึกษาไปแล้วกว่า 250 ทุน และในเดือนพฤศจิกายน 2556 เราได้จัดกิจกรรมพบปะนักเรียนทุนมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนทุนที่จบการศึกษาแล้วและนักเรียนรุ่นปัจจุบันของมูลนิธิฯ ได้ทำความรู้จักกัน และสร้างเครือข่ายเพื่อตอกย้ำเป้าหมายที่จะทำสิ่งดีๆ คืนสู่สังคมร่วมกัน

      ในปี 2555-2556 เราได้มอบทุนสนับสนุนการฝึกอบรมให้แก่แพทย์ใน “โครงการสนับสนุนการฝึกอบรมแพทย์ต่อยอดสำหรับแพทย์ลาว” ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมในสายกุมารเวชศาสตร์ และอายุรเวชศาสตร์ โดยได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และองค์กรเฮลธ์ ฟรอนเทียร์

      ในปี 2546-2554 เราได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อด้านการแพทย์และสาธาณสุขในระดับมหาวิทยาลัย และมีความประพฤติและผลการเรียนดีเด่น

      นอกจากนี้เราได้สนับสนุนโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมของนักศึกษาแพทย์ ที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า นอกเหนือจากการให้โอกาสแก่นิสิตนักศึกษาแพทย์ได้ฝึกแก้ไขปัญหาสุขภาพในสภาพแวดล้อมจริงในชุมชนแล้ว กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและความรักในงานจิตอาสาอีกด้วย  นอกจากนี้เรายังได้สนับสนุนเว็บไซต์ขององค์กรทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์ 3 แห่งได้แก่ แพทยสภา สภาเภสัชกรรม และแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

 ทุนการศึกษา

      ตั้งแต่ปี 2546 เราได้มอบทุนการศึกษา แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่วางแผนการเรียนต่อในสาขาแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยเราได้คัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ทุนการศึกษาทุกทุนถือเป็นของขวัญจากมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาผู้มีจิตอาสาโดยเฉพาะในด้านการแพทย์ ได้มอบสิ่งดีๆ ต่อให้กับสังคม

      เราได้มอบทุนการศึกษาโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ให้แก่นักเรียนนักเรียน นิสิต นักศึกษาเพื่อศึกษาต่อในสาขาแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย 12 แห่งในประเทศไทย กัมพูชาและเวียดนาม

 1. มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 4. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 5. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริทร์
 6. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 7. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 8. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 10. มหาวิทยาลัยฮานอย
 11.  มหาวิทยาลัยโฮจิมินห์
 12.  มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ แห่งกัมพูชา

      จนถึงปัจจุบันเราได้บริจาคเงินเป็นทุนการศึกษาไปแล้วกว่า 40 ล้านบาท เป็นจำนวนกว่า 250 ทุน แก่ผู้ศึกษาต่อในสาขาแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้ได้รับทุนมีศักยภาพที่จะไปช่วยพัฒนาส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชนในชุมชนและประเทศของตน

โครงการสนับสนุนการฝึกอบรมแพทย์ต่อยอดสำหรับแพทย์ลาว

       ในปี 2555-2556 เราได้มอบทุนการศึกษาอบรมให้แก่แพทย์ใน “โครงการสนับสนุนการฝึกอบรมแพทย์ต่อยอดสำหรับแพทย์ลาว” ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมในสายกุมารเวชศาสตร์ และอายุรเวชศาสตร์ โดยได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และองค์กร เฮลธ์ ฟรอนเทียร์

      นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนและการทำวิจัยแล้ว แพทย์ผู้ศึกษาต่อเหล่านี้ได้ตรวจรักษาผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก และร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับรังสีรักษา การทำวิจัยด้านมะเร็งในเม็ดเลือด การปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ และกิจกรรมของภาควิชาเวชศาสตร์ การธนาคารเลือด ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์และโรงพยาบาลขอนแก่น ตามที่หลักสูตรกำหนด

      แพทย์ลาวผู้ได้รับการคัดเลือก จะได้รับทุนคนละ 170,000 บาท ต่อปีการศึกษา รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 3 ปี ทุนการศึกษาดังกล่าวได้ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือเรียน อาหาร ที่พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว

      ทุนการศึกษาอบรมแพทย์ลาว เป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทในการช่วยยกระดับความเจริญทางการแพทย์ในประเทศกำลังพัฒนา เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยทั่วไป  โดยมูลนิธิฯสนับสนุนให้แพทย์ผู้ได้รับทุน ได้กลับไปสอนและแบ่งปันความรู้ใหม่ๆ ที่ได้รับให้กับแพทย์ฝึกหัดที่สถาบันหรือโรงพยาบาลในประเทศของตน

โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมของนักศึกษาแพทย์

      มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุน โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมของนักศึกษาแพทย์ที่กำลังศึกษาอยู่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรโดยนับเป็นหน่วยกิตการเรียนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า นอกจากจะเป็นการให้โอกาสแก่นิสิตนักศึกษาแพทย์ได้ฝึกสังเกตแยกแยะและแก้ไขปัญหาสุขภาพในสภาพแวดล้อมจริงในชุมชนแล้ว กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและความรักในงานจิตอาสาแก่ผู้ที่จะเป็นแพทย์ในอนาคตอีกด้วย

      นอกจากจะได้ฝึกฝนสิ่งที่ได้เรียนมาในห้องเรียนและโรงพยาบาลแล้ว นิสิตนักศึกษาแพทย์ยังได้ฝึกทักษะการสื่อสาร ความอดทน การเอาใจเขามาใส่ใจเรา และทักษะชีวิตอื่นๆ ที่จะช่วยในการพัฒนาตนเองให้เป็นแพทย์ที่มีทั้งคุณธรรมและความสามารถ

      ในปี 2555 เราสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำนวน 250 คน เพื่อให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่ไปให้ความรู้ด้านการดูแลรักษาสุขภาพและสุขอนามัยขั้นพื้นฐาน แก่โรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดเชียงใหม่

      ในปี 2556 นิสิตแพทย์ปีที่ 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 200 คน ได้ทำกิจกรรมฯ ในจังหวัดชลบุรีและสระบุรี ตัวอย่างกิจกรรม คือ การรณรงค์ต่อต้านการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนอายุ 13-18 ปีให้ทราบถึงความเสี่ยงและผลเสียที่จะตามมาจากการตั้งครรภ์ในวัยเรียน นอกเหนือจากการบรรยายให้ความรู้เบื้องต้นเรื่องเพศศึกษาและการป้องกันการตั้งครรภ์แล้ว นิสิตยังได้จัดให้มีการเล่นเกมส์และตอบคำถาม อีกทั้งได้ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทำแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม เพื่อวัดระดับความรู้ความเข้าใจ และเพื่อตอกย้ำถึงผลเสียของการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างวัยเรียน นิสิตแพทย์ได้เล่นละครสั้นและฉายวีดีโอที่ถ่ายทำขึ้นเองโดยจาการสัมภาษณ์เด็กผู้หญิงวัยรุ่นที่ต้องกลายมาเป็นแม่ลูกอ่อน

      ในปี 2556 นักศึกษาแพทย์ปีที่ 3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าจำนวน 100 คน ได้ทำกิจกรรมฯ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยลงพื้นที่ไปให้ความรู้เรื่องการป้องกันดูแลสุขภาพและสุขอนามัยขั้นพื้นฐานให้กับชาวบ้านและเด็กนักเรียนประถม ในตำบลท่ากระดาน และได้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยแพทย์ให้กับคุณหมอจากโรงพยาบาลพระมงกุฎ ทั้งแพทย์ทั่วไปและแพทย์เฉพาะทาง ที่มาให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ชาวบ้าน

การจัดทำเว็บไซต์

      มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย สนับสนุนการจัดทำเว็บไซด์ขององค์กรทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์ 3 แห่งได้แก่ แพทยสภา สภาเภสัชกรรม และแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย เพื่อให้เป็นช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ข่าวสาร รายงาน ประกาศ นโยบาย สถิติและข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ เภสัชกรและประชาชนทั่วไป

    แพทยสภา

 1. www.tmc.or.th (แพทยสภา)

  เป็นเว็บไซต์ที่เผยแพร่ข่าวสารและประกาศจากแพทยสภา รวมถึงข้อมูลด้านกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพ ข้อบังคับแพทยสภา สถิติที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ในประเทศไทย
 2. www.cmathai.org (ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม)
  ​​​​​​​
  เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อใช้สำหรับเป็นฐานข้อมูลออนไลน์สำหรับศูนย์ประเมินฯ ใช้เก็บบันทึกข้อมูลของผู้สมัครขอรับรองวุฒิความรู้ทางการแพทย์ และผลการทำการสอบความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์คลินิก และการประเมินทักษะทางคลินิก 2) ใช้เป็นช่องทางสำหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประกาศจากศูนย์ประเมินฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการประเมินระดับความรู้
 3. www.ccme.or.th (ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์)

   เป็นแหล่งข้อมูลด้านการศึกษาต่อสำหรับแพทย์ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมในสาขาต่างๆ
 4. www.cmethai.org (ศูนย์ทดสอบศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์)

  ​​​​​​​เป็นแหล่งรวบรวมข้อสอบและข้อมูลทางวิชาการจากหลายสถาบันทางการแพทย์ และสำหรับทำแบบทดสอบความรู้ทางการแพทย์ 

    สภาเภสัชกรรม

 1. www.pharmacycouncil.org (สภาเภสัชกรรม)

  เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างสภาเภสัชกรรมกับสมาชิกเภสัชกรและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 2. www.cpethai.org (ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์)

  เป็นแหล่งข้อมูลด้านการศึกษาต่อสำหรับเภสัชกรที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมในแขนงต่างๆ
 3. www.ccpethai.or.th (ศูนย์ทดสอบศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์)

  ​​​​​​​เป็นเว็บไซต์ที่ใช้สำหรับทำแบบทดสอบความรู้ด้านเภสัชศาสตร์

    แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

 1. www.mat.or.th (แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย)

   ในประเทศไทย เช่น นโยบาย กฎหมาย และการประชุมสัมมนาทางวิชาการต่างๆ
 • ส่งเสริมสุขภาพ
 • ส่งเสริมการศึกษา
 • มูลนิธิไฟเซอร์เปิดตัวโครงการ “ไฟเซอร์ รู้-เฒ่า(เท่า)-ทัน-สุข”
 • มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเภสัช มหิดล
 • Pfizer Thailand Foundation Alumni Networking: We Get We Give We Grow รับเพื่อให้ ไม่สิ้นสุด
 • มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยจัดกิจกรรมพบปะนักเรียนทุนครั้งที่ 2 และครั้งแรกกับภายใต้แนวคิด “รู้รับ รู้ให้”
 • มูลนิธิฯ สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ มธ.
 • มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ให้อย่างจริงใจและไม่หยุดนิ่ง
 • มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย เข้าร่วมเป็นวิทยากร บอกเล่ามุมมอง “ความรับผิดชอบต่อสังคม” อภิปรายผ่านหัวข้อ “มองความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านมุมผู้ใช้บัณฑิต”
 • มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย มอบทุนการศึกษา 4 ทุน แก่นิสิตแพทย์ จุฬาฯ
 • มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม
 • ‘มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย’ มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ‘มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย’ มอบทุนการศึกษาแก่แพทย์ลาว
 • มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • โครงการสนับสนุนการศึกษากุมารแพทย์ลาว
 • มอบทุนการศึกษา 5.74 ล้านบาท
 • สนับสนุนทุนการศึกษา 124,000 บาท
 • มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่นักศึกษาแพทย์
 • มอบทุนการศึกษาประจำปี 2552
 • มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยมอบทุนการศึกษาและเยี่ยมชมโครงการเพื่อผู้ป่วยเอดส์ จ.ขอนแก่น
 • มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ และเภสัชฯ ม.เชียงใหม่
 • มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
 • มูลนิธิไฟเซอร์ฯ มอบทุนการศึกษาประจำปี 2006 แก่เยาวชนที่มีผลการเรียนดี
 • พัฒนาคุณภาพชีวิต
 • เรื่องราวความสำเร็จ
 • โครงการของเรา
Your Healthรอบรู้เรื่องยารอบรู้เรื่องโรคOur purposeไฟเซอร์ในประเทศไทยจริยธรรมองค์กรรางวัลไฟเซอร์กับสังคมไทยour scienceผลงานการค้นพบการวิจัยและพัฒนากว่าจะมาเป็นยาpfizer thailand foundationส่งเสริมสุขภาพส่งเสริมการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตเรื่องราวความสำเร็จโครงการของเรา