• Career

 • News

 • Partners

 • Healthcare Professional

 • Connect with Us

 • Career

 • News

 • Partners

 • Healthcare Professional

 • Connect with Us

 • Terms of Use

 • Privacy Policy

HOT TOPIC Placeholder

Our Purpose

จริยธรรมองค์กร

คำปฎิญาณของไฟเซอร์เพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์และยั่งยืน: คำฎิญาณของเรา

1. เนื่องจากสุขภาพนับเป็นหนึ่งในการลงทุนที่สำคัญที่สุด เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาสุขอนามัย การป้องกัน การรักษา และการเยียวยาโรคภัยไข้เจ็บและเพื่อเป็นการแสดงถึงคำปฏิญาณเหล่านี้ เราจัก...

 • ให้บริการเพื่อพัฒนาสุขอนามัยและสุขภาพของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น​​​​​​​
 • ให้บริการสินค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ และส่งเสริมสุขภาพ

2. เนื่องจากเราเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สามารถตอบปัญหาเกี่ยวกับโรคต่าง ๆ ที่สามารถป้องกันได้ในปัจจุบัน เราจะร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์แขนงต่าง ๆ เพื่อคิดค้นการบำบัดรักษาโรค และเพื่อเป็นการแสดงถึงคำปฏิญาณเหล่านี้ เราจัก...​​​​​​​

 • ร่วมมือกับหลาย ๆ หน่วยงานและร่วมแบ่งปันความรู้ทางการแพทย์​​​​​​​
 • ระดมบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และการลงทุนเพื่อผลักดันให้เกิดการคิดค้น การพัฒนาและการกระจายยารักษาโรคเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง

3. เนื่องจากเราต้องสร้างฐานความเชื่อมั่นของประชาชน เราจึงมุ่งเน้นในการกำหนดมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัยและคุณค่าของยารักษาโรค และเพื่อเป็นการแสดงถึงคำปฏิญาณเหล่านี้ เราจัก..​​​​​​​.​​​​​​​​​​​​​​

 • รักษามาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมยาอย่างเคร่งครัด​​​​​​​
 • คิดค้นการผลิตยารักษาโรคที่มีคุณภาพด้วยวิธีคุ้มทุน ตลอดจนวิธีการเยียวยารักษาโรคเพื่อประชาชนทั่วโลก

4. เนื่องจากทรัพยากรของเราได้เปรียบเสมือนใบเบิกทางให้เราได้ช่วยเหลือประชาชน เราจะใช้บริษัทเครือข่ายของเราในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลกเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสิ่งที่อยู่รอบตัวเราให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อเป็นการแสดงถึงคำปฏิญาณเหล่านี้ เราจัก...​​​​​​​

 • ​​​​สนับสนุน เพิ่มพูน และมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
 • กำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาและปกป้องธรรมชาติ

5. เนื่องจากวัฒนธรรมและประชากรที่อยู่รอบตัวมีความสำคัญกับเรา เราจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมและแรงสนับสนุนในงานของเราและเพื่อเป็นการแสดงถึงคำปฏิญาณเหล่านี้ เราจัก...​​​​​​​

 • สนับสนุนวัฒนธรรมที่มีการร่วมแบ่งปันแนวความคิด การคิดวิเคราะห์ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • ทำให้ไฟเซอร์เป็นองค์กรเพื่อคนทุกคนโดยไม่จำกัดอาชีพ

6. เนื่องจากทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับตัวยารักษาโรคตามความต้องการของแต่ละคน เราจึงมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการพัฒนาศักยภาพของประชาชนเพื่อให้ได้รับการบริการทางสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและราคาเหมาะสมและเพื่อเป็นการแสดงถึงคำปฏิญาณเหล่านี้ เราจัก...​​​​​​​

 • ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขยายการแจกจ่ายยา และพัฒนาการบริการทางด้านสุขภาพสำหรับบุคคลผู้ยากไร้ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก.
 • แจกจ่ายยารักษาโรคเพื่อการกุศลหรือในราคาส่วนลดให้กับประชาชนที่ไม่มีการทำประกันสุขภาพหรือผู้ที่ขัดสนทางการเงิน

7. เนื่องจากเราองค์กรเราต้องมีการระดมทุนเพื่อใช้ในการทำการวิจัยและคิดค้นการรักษาทางการแพทย์เพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ เราจึงต้องรักษาเสถียรภาพทางการเงินเพื่อให้ธุรกิจของเราคงอยู่ เพื่อให้เราได้ทำคำปฏิญาณทั้งหลายเหล่านี้ให้ประจักษ์ต่อประชาชนที่เชื่อมั่นในศักยภาพของเราและเพื่อเป็นการแสดงถึงคำปฏิญาณเหล่านี้ เราจัก...​​​​​​​

 • รักษาเสถียรภาพทางการเงินเพื่อให้ธุรกิจคงอยู่
 • ปรับปรุงและพัฒนาผลิตผลของการวิจัยเพื่อผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น
 • สร้างคุณค่าโดยการปรับสินค้าและบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
 • เป็นผู้นำระดับสากลในด้านผลิตผลทางชีวภาพ วัคซีน มะเร็ง โรคอัลไซเมอร์ โรคที่มีการทำลายของเซลล์ประสาทในสมอง และเวชภัณฑ์สัตว์ รวมถึงเป็นผู้นำตลาดในตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ด้วย
 • ไฟเซอร์ในประเทศไทย
 • จริยธรรมองค์กร
 • รางวัล
 • ไฟเซอร์กับสังคมไทย
Your Healthรอบรู้เรื่องยารอบรู้เรื่องโรคOur purposeไฟเซอร์ในประเทศไทยจริยธรรมองค์กรรางวัลไฟเซอร์กับสังคมไทยour scienceผลงานการค้นพบการวิจัยและพัฒนากว่าจะมาเป็นยาpfizer thailand foundationส่งเสริมสุขภาพส่งเสริมการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตเรื่องราวความสำเร็จโครงการของเรา