Skip directly to content

เทคนิค "ไม่ให้ลืมรับประทานยา"

การรับประทานยาเป็นประจำสม่ำเสมอ เป็นสิ่งที่แพทย์ต้องการความร่วมมือจากผู้ป่วยมากที่สุด แม้แพทย์วินิจฉัยโรคได้ถูกต้อง จัดแผนการรักษาที่ดีที่สุด และแนะนำยาที่เหมาะสมให้แล้ว แต่หากผู้ป่วยลืมรับประทานยา การรักษานั้นๆ ก็ไม่เกิดประโยชน์อันใด และยังอาจเพิ่มความรุนแรงในบางโรคด้วย

หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่มักลืมรับประทานยา อาจพิจารณาเลือกเทคนิค " ไม่ให้ลืมรับประทานยา " นำไปปรับใช้ ได้แก่
1. สร้างนิสัยการรับประทานยาเวลาเดียวกัน ในทุกวัน
2. กรณีสามารถเลือกรับประทานยาเวลาใดก็ได้ : จัดเลือกรับประทานยาควบคู่ไปกับกิจวัตรประจำวันหรือมื้ออาหารที่สะดวกและจำได้ เช่น วางยาที่โต๊ะอาหาร หรือที่หัวเตียงกรณีที่รับประทานยาก่อนนอน
3. การใช้กล่องหรือตลับใส่ยาที่ออกแบบมาเพื่อช่วยในการจัดมื้อยาที่รับประทาน ซึ่งมีหลายรูปแบบให้เลือกใช้ตามวิธีรับประทานยา
4. ขอร้องคนใกล้ชิด หรือจัดสรรหน้าที่คนรับผิดชอบ ในการคอยเตือนให้รับประทานยา
5. ทำตารางการรับประทานยาและติดอยู่ที่บริเวณจุดเก็บยา และเขียนเครื่องหมายแสดงว่าได้
- รับประทานยานั้นแล้วทุกครั้งหลังรับประทานยาหรือ ผู้ป่วยอาจใช้กระดานไวท์บอร์ด และเขียนรายการยาที่ต้องรับประทานลงไป ทุกวันเมื่อ
- ผู้ป่วยรับประทานยาแล้วก็ให้เขียนเครื่องหมายแสดงว่าได้รับประทานยานั้นแล้ว และลบสิ่งที่ทำเครื่องหมายไว้ออกก่อนที่จะนอน และในวันต่อไปก็เริ่มทำเครื่องหมายลงไปใหม่ เช่นนี้ไปเรื่อยๆ
6. เขียนบันทึกเตือนความจำให้รับประทานยา ติดไว้บนตู้ยา หรือบนตู้เย็น หรือบริเวณที่ มองเห็นได้ชัดและบ่อยๆ
7. ทำเครื่องหมายหรือฉลากสีลงบนขวดหรือซองยาแต่ละชนิด เพื่อช่วยให้การรับประทานยาง่ายขึ้น เช่น สีเหลืองสำหรับยาที่ต้องรับประทานตอนเช้า สีแดงสำหรับยาที่ต้องรับประทานตอนบ่าย หรือสีน้ำเงินสำหรับยาที่ต้องรับประทานตอนเย็นหรือก่อนนอน

รับประทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด อย่าละเลยการรับประทานยาแม้แต่ครั้งเดียว